| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

محمد ابراهیمی

رییس اداره راه و شهرسازی کهنوج

 • کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد (واحد بندرعباس)
 • کارشناسی عمران دانشگاه آزاد (واحد بندرعباس)

 • ناظر فنی اداره آبیاری کهنوج
 • کارشناس فنی اداره راه و ترابری کهنوج
 • رئیس اداره راه و شهرسازی منوجان
 •  رئیس اداره راه و شهرسازی کهنوج
  • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها

   پیگیری و نظارت و پیشبرد ساخت راههای روستایی ,فرعی و اصلی شهرستان

  • کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، قوانین مربوطه و طرحههای شهرسازی و معماری و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است

  • نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرحهای ویژه، طرحهای عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرحهای بالادست

  • کنترل و نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرحهای تفضیلی شهری توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط

  • کنترل و نظارت بر اجرای طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای شهری در راستای طرحهای مصوب بالادست و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی

  • کنترل و نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب، آیین نامه ها، دستورالعملهای مربوطه و ضوابط نماسازی

  • کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور ومرور افراد معلول جسمی- حرکتی و الگوسازی طرحهای یادشده با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی

  • گردآوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیتهای در دست اجرا راجع به زمین، مسکن و ساختمان و برآورد امکانات و نیازهای موجود در سطح ناحیه و تهیه گزارش و جداول آماری

  • اعمال نظارت بر اجرای قوانین مربوط به اراضی در محدوده و حریم شهرها و شهرکهای منطقه

  • نظارت بر مدیریت تولید و عرضه مسکن در سطح محدوده قانونی- حریم و ناحیه

  • انجام امور مربوط به مسکن مهر و نظارت بر ساخت و ساز شرکتهای تعاونی و گروههای انفرادی مسکن مهر

  • نظارت بر ساخت و سازهای دولتی

  • هدایت و نظارت بر انجام امور مربوط به پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و سایر طرحها در چهارجوب ضوابط و مقررات

  • حفظ و حراست از اراضی دولتی و اتخاذ تدابیر لازم بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعملهای ابلاغی

  • هدایت و نظارت بر انجام امور مربوط به نقشه برداری اراضی، تحویل قطعات به متقاضیان و پاسخ استعلامات ثبتی
  • نظارت بر اقدامات تدریجی در زمینه ارتقاء کیفی ساختمان، خدمات مهندسی، استفاده از کنترل کیفی، افزایش سطح دانش حرفه ای و صنعتی کردن تولید ساختمان در سطح ناحیه

  • نظارت بر عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرای مقررات ملی ساختمانه و ضوابط شهرسازی در سطح ناحیه

  • کنترل نمونه ای و موردی ساخت و سازها از لحاظ چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و نحوه ارائه خدمات مهندسی و تنظیم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدی

  • پیگیری و نظارت موردی بر صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و انجام امور مربوط به کمیته کنترل ساختمان در سطح منطقه

  • همکاری در تهیه فهرست الویت های راهسازی در منطقه تحت سرپرستی و اظهار نظر در مسیرهای انتخابی از لحاظ اقتصادی و سیاست منطقه
  • بررسی شکایات واصله از اشخاص و مؤسسات در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و انجام بازدیدهای محلی لازم، تهیه گزارش و اقدام تا حصول نتیجه
  • شرکت در جلسات فرمانداری و هماهنگی و تبادل نظر با دستگاههای اجرائی شهرستان در اجرای قوانین و مقررات راه و شهرسازی
  • آدرس: کهنوج، بلوار خلیج فارس، نرسیده به پمپ بنزین زابلی، اداره راه و شهرسازی شهرستان کهنوج
  • کدپستی: 7881973485
  • تلفن: 43230804-034