| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

کد خدمت

15011687000

عنوان خدمت

صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهيلات صندوق توسعه ملي

حوزه خدمت

مدیریت توسعه منابع

متصدی فرآیند

واحد های مرتبط در فرآیند

زمان مطلوب فرآیند

ساعت

ورودی های فرآیند

ارائه مدارك توسط متقاضي سرمايه گذاري/ مشاركت شامل: گزارش توجيهي اقتصادي بيزينس پلان- مطالعات طرح – bcl و تاييديه آورده متقاضي – IRR

خروجی های فرآیند

ارائه مشخصات و جزئيات پروژه هاي سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و شهرسازي از مرحله مذاكرات اوليه تا انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمان/ شركت سرمايه پذير/ طرف مشاركت و سپس تكميل فرآيند انعقاد قرارداد نهايي جذب سرمايه گذاري و مشاركت داخلي/ خارجي

مشتری های فرآیند

كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي سرمايه گذاري و مشاركت در پروژ هاي سرمايه گذاري و مشاركت وزارت راه و شهرسازي

دریافت شناسنامه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

www. Mrud.ir