| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

طرح‌هاي مجموعه شهري بر اساس مصوبه شماره 9860/ت 15311/ه مورخ 13/8/1374 هيات وزيران براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه مي‌شود.

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

- مصوبه شماره 9860/ت 15311/ه مورخ 13/8/1374 هيات وزيران
- مصوبه مورخ 31/01/1388 شوراي عالي شهرسازي و معماري با عنوان تعريف مجموعه شهري و تبيين شاخص‌هاي آن
- ماده 9 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384
- قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352
- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353
- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/1384

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور
6- بررسي طرح در كميسيون امور زيربنايي و شهرسازي و تاييد در شوراي برنامه ريزي استان
7- دفاع از طرح در كميته فني شوراي عالي
8- ارائه طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري و تصويب نهايي آن 
9- اعلام مصوبه شوراي عالي
10- تكميل اسناد طرح پس از نظرات شوراي عالي
11- ابلاغ طرح به استانداري و اداره كل راه و شهرسازي استان مذكور

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت