| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

اين طرح در اجراي وظايف محول شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن - مصوي 1353- و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ه مورخ 5/11/1373 هيات وزيران، به منظور تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي‌شود.

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد معاونت شهرسازي و معماري با مهندسان مشاور

قوانین و مقررات

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/1384

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور يا گروه مشاوران
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور يا گروه مشاوران
6- تهيه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري
7- دفاع از طرح در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري
8- ارائه طرح در شورايعالي شهرسازي و معماري و تصويب نهايي آن در شورايعالي
9- اعلام مصوبه به استانداري و ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ ناحيه مذكور
10- تكميل اسناد طرح بر اساس نظرات شورايعالي
11- ابلاغ طرح به استانداري‌ و اداره كل راه و شهرسازي استان ناحيه مذكور

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت