| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

به استناد ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۶۷/۰۵/۰۲ تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.

مستندات مورد نیاز

  1. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت،آخرین استعلام ثبتی
  2. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک
  3. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

قوانین و مقررات

 

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

 

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت