| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

1- عنوان خدمت:ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ: ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﺣﻮزه حمل و نقل

2- شناسه خدمت 13051683000

 

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ - ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮاﺑﺮي ﮐﺸﻮر

نام دستگاه مادر:وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﺮاﺑﺮي ﮐﺸﻮر

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارك ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ

قوانین و مقررات بالادستی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

. . . خدمت گیرندگان در: ماه فصل سال

 

متوسط مدتزمانارایهخدمت:

 

تواتر

یکبار برای همیشه

 

. . . بار در: ماه فصل سال

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

 

 

 

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.mrud.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.mrud.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

2- اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد

3-اﺑﻼغ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

. . . .

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

 

دریافت شناسنامه خدمت

واحد مربوط: