| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

واگذاری زمین به عموم مردم از طریق برگزاری مزایده یا فراخوان

مستندات مورد نیاز

1- مدارک مندرج در آگهی مزایده

2- فیش های واریزی

3- صورتجلسه مزایده و هیئت نمایندگی


قوانین و مقررات

بند 12 بخشنامه شماره 607/31719 بتاریخ 90/09/07

مدت زمان انجام خدمت

متغیر می باشد

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

واریز وجوه مربوط به زمین

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

1- امکان سنجی و تعیین اراضی برای واگذاری

2- استعلام قیمت کارشناسی

3- طرح در هیئت و تایید مبلغ

4- تعیین شرایط مزایده یا فراخوان

5- صدور آگهی شرکت در مزایده یا فراخوان

6- برگزاری کمیسیون مربوطه و تعیین برنده یا برندگان

7- ابلاغ به برندگان جهت واریز وجه

8- صدور قرارداد واگذاری


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت