| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

به جهت تامین خدمات روبنایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اراضی با کاربری اداری و ... و غیرمسکونی در اجرای ماده 100 قانون به دستگاه های دولتی واگذار می گردد.

مستندات مورد نیاز

1- تقاضای کتبی متقاضی

2- نیازسنجی موضوع و تایید تقاضا

3- طرح و اعتبار مصوب 


قوانین و مقررات

فراز اول ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل 7158/110/01 بتاریخ 83/9/23

مدت زمان انجام خدمت

بسته به پیگیری متقاضی و تکمیل بودن مدارک متغیر می باشد.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

قیمت تمام شده درخصوص کاربری های مرتبط با وظایف سازمان و قیمت کارشناسی روز برای کاربری غیرمرتبط

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

1- درخواست زمین توسط ادارات دولتی

2- امکان سنجی وجود اراضی مناسب شهری

3- ارائه طرح و اعتبار مصوب از سوی دستگاه متولی

4- تخصیص زمین و طرح موضوع در کمیته تخصیص

5- ارزیابی قیمت تمام شده

6- واریز وجه

7- واگذاری زمین


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت