| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

واگذاری زمین به اقشار ویژه...

مستندات مورد نیاز

معرفی نامه از سوی بنیاد شهید - مدارک سجلی- استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و واحد استعلام

قوانین و مقررات

بند ل ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه تامین مسکن آزادگان و جانبازان و خانواده شهدا

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

قیمت منطقه ای (تمام شده) زمین تخصیص یافته

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

معرفی و ارائه مدارک از سوی بنیاد شهید
بررسی بهره مندی از مزایای دولتی در امر مسکن (فرم ج)
بررسی وضعیت مالکیت شخصی استعلام از ثبت
تخصیص زمین
ارزیابی قیمت تمام شده
واریز وجوهات تعیین شده
واگذاری زمین

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت