| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان.

مستندات مورد نیاز

1- صورتجلسات مجامع
2- مصوبات هیات رئیسه
3- مصوبات هیات مدیره
4- اسناد مالی

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر داخلی 2024

مراحل گردش كار

1- دریافت مدارک لازم از سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها
2- بررسی دقیقی مدارک و نتیجه بررسی عملکرد سازمان
3- نتیجه منفی "1- تذکر 2- توبیخ 3- انحلال سازمان مربوطه"
4- نتیجه مثبت " ادامه کار سازمان"

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت