| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور دستورالعملها و بخش نامه ها و روند اجراي آموزش هاي تخصصي دست اندركاران ساختمان

مستندات مورد نیاز

قوانين بالادستي

قوانین و مقررات

مجموعه مقررات ملي ساختمان

مدت زمان انجام خدمت

شش ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سنجری داخلی 2054

مراحل گردش كار

1- تشخيص دستگاه براي صدور يا اصلاح بخشنامه ها يا دستورالعملها
2- نشست كميته هاي تخصصي به تشخيص دستگاه براي صدور يا اصلاح بخشنامه ها يا دستورالعملها
3- تصويب و ابلاغ آنها

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت