| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت ارائه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان

مستندات مورد نیاز

1-      مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا مرتبط با ساختمان مورد تایید کمیسیون هم ارزی رشته ها

2-       سابقه حرفه ای مرتبط یا کارآموزی

3-        کارت پایان خدمت

4-       گواهی قبول آزمون ورود به حرفه

5-        فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار.

6-       اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

مبلغ 60000 ریال به حساب شماره 2176323991007 بانک ملی بنام اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

1- مراجعه شخص به سازمان نظام مهندسی و ارائه مدارک

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

3- در صورت ناقص بودن مدارک  اطلاع به شخص جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل بودن  ارسال مدارک و پرونده به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس استان

6- در صورت وجود نقص مرحله 3

7- در صورت تکمیل چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل استان

8- تحویل پروانه به متقاضی


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

روش ارائه خدمت