| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل و بازرسی(شخص حقوقی) بمنظور ارتقای کیفیت ساختمان از طریق کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان

مستندات مورد نیاز

1-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر کلیه اعضاء هیات مدیره و شاغلین

2-      یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و اشخاصی که دارای حق امضاء می­باشند.

3-      ارائه مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

4-      سوابق حرفه ای اعضاء باید به تایید مراجع مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رسیده باشد.

5-      مدارک مورد نیاز در فرم تقاضای پروانه اشتغال شرکت بازرسی .


قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

1- مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3- درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6- در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7- در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8- نتیجه بازدید     منفی  مرحله 3

9- نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10- تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

روش ارائه خدمت