| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر" بمنظور ارائه خدمات طراحی ساختمانها و نظارت ساختمانها

مستندات مورد نیاز

1-      تقاضای کتبی

2-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر کلیه اعضاء هیات مدیره و شاغلین

3-      یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و اشخاصی که دارای حق امضاء می­باشند.

4-      اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی شاغلان و اعضاء هیات مدیره

5-      خود اظهاری اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و شاغلان در شرکت(در دفترخانه اسناد رسمی)

6-      اصل فیش واریزی 300000ریال به حساب معرفی شده

7-      دو قطعه عکس مدیر عامل

8-      لیست بیمه هیات مدیره

9-      سوابق حرفه ای اعضاء باید به تایید مراجع مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رسیده باشد.

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر داخلی  2024

مراحل گردش كار

1- مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3- درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6- در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7- در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8- نتیجه بازدید     منفی  مرحله 3

9- نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10- تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی

روش ارائه خدمت