| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی جهت تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی رشته های هفتگانه ساختمان 

مستندات مورد نیاز

1-      ارائه درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

2-      ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارک موید مربوط به تاسیس دفتر با مسئولیت کلیه شرکا(در صورت تک نفره بودن بند حذف می شود)

3-      اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر شخص یا همه شرکاء

4-      اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مسئول دفتر

5-      مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی

6-      تکمیل کاربرگ خود اظهاری مسئول دفتر در خصوص محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی

7-      تکمیل کاربرگ تعهد نامه شرکای دفتر در خصوص وظایف آنها

8-      دوقطعه عکس رنگی مسئول دفتر


قوانین و مقررات

 

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر   داخلی 2024

مراحل گردش كار

1-مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی و ارائه مدارک

2-کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

3-تحویل پروانه به متقاضی

4-در صورت تکمیل بودن      ارسال مدارک و پرونده به اداره کل راه و شهرسازی استان

5-کنترل مدارک توسط کارشناس استان

6-در صورت وجود نقص مرحله 3

7-در صورت تکمیل چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل استان

8-در صورت ناقص بودن مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت