| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) جهت ارائه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان

مستندات مورد نیاز

1-      کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند ملکی به همراه بنچاق.

2-      کپی برابر اصل فاکتور رسمی خرید تجهیزات.

3-      اصل و کپی قبض تلفن ثابت

4-      کپی برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت.

5-      فرم تعهد نامه محضری بصورت جداگانه برای تمام افراد امتیاز آور تهیه شده و امضای متقاضی در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.

6-      کپی برابر اصل پروانه اشتغال به کار ، مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و شاغلان شرکت

7-      ارائه سوابق حرفه ای شرکت و اعضاء

8-      دریافت و تکمیل فرم های اعضای هیات مدیره

9-      اصل گواهی عضویت حقوقی شرکت در سازمان نظام مهندسی استان

10-   اصل فیش بانکی عوارض صدور پروانه اشتغال به کار به مبلغ 300000 ریال به حساب معرفی شده

11-   درخواست صدور پروانه شخص حقوقی در سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل

12-   ارائه کروکی محل دفتر و آزمایشگاه

13-   دو قطعه عکس 4*6 مدیر عامل


قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

1-مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2-کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3-درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4-در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5-کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6-در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7-در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8-تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت

9-نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10-نتیجه بازدید     منفی – مرحله 3


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت