| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"  جهت طراحی و نظارت پروژه های غیر دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مستندات مورد نیاز

1-      گواهی تایید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد نظر از سازمان مدیریت.

2-      تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

3-      تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیات مدیره، شرکا، شاغلین و مدیرعامل(در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار) حداقل دو نفر.

4-      تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.

5-      ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل بودن تمام وقت یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت، در دفاتر اسناد رسمی

6-      اصل فیش واریزی 300000ریال به حساب معرفی شده.

7-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر کلیه اعضاء هیات مدیره و شاغلین.

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

1-مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2-کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3-درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4-در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5-کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6-در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7-در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8-نتیجه بازدید     منفی – مرحله 3

9-نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10-تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت