| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

15051478104حمایت از پایان نامه های دانشجویی 

به منظور گسترش و توسعه دانش در ارتباط با ماموریت ها و وظایف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و در زمینه های گوناگون اعم از معماری، شهرسازی، مرمت، علوم اجتماعی و اقتصاد و غیره ... و در راستای بهبود مدیریت شهری در سطح کشور، حمایت از پایان نامه های تحصلیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از منظر و دیدگاه نظری و کاربردی از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد. لذا شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای و به منظور استفاده از توانمندی های علمی دانشگاه ها و برقرای ارتباط و تعامل سازنده با انها و همچنین ایجاد انگیزه در دانشجویان با رویکرد حمایت از ایده های نو  و خلاقانه اقدام به حمایت از پایان نامه دانشجویی واجد شرایط نموده است.


مستندات مورد نیاز

انتخاب موضوع پایان نامه در چارچوب حمایت  از  پیان نامه های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، فرم شماره 1 تکمیل شده به همراه پروپوزال مصوب دانشگاه در دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت مادر تخصصی

قوانین و مقررات

   نظام نامه

مدت زمان انجام خدمت

پایان نامه ارشد 10 ماه و در مقطع دکتری 20 ماه.

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

هزینه ایی بابت ارایه خدمت دریافت نمی گردد 

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم اماندادی داخلی 2073

مراحل گردش كار

1.        مراجعه به سایت UDRC.IR جهت دریافت سرفصل های پایان نامه دانشجویی و فرم های مربوطه

2.        تحویل فرم شماره 1 تکمیل شده و پروپوزال مصوب دانشگاه

3.        انعقاد قرارداد

4.        تحویل فرم شماره 2 تکمیل شده پس از گذشت نیمی از زمان قرارداد و اعلام تاریخ  و زمان دفاع

5.        تحویل فرم شماره 3 تکمیل شده به همراه مستندات مورد نیاز پس از پایان قرارداد

6.        ارایه یک نسخه از پایان نامه


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت