| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2/100/4965 مورخ 14/9/1378 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور را به شرح زير تصويب نمود.

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

 

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذز روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

 

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت