| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

با هدف مكان يابي براي گسترش آينده شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌ پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مديريت سرزمين و امر خدمت رساني به مردم و پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربري‌هاي مجاز زمين‌هاي سراسر كشور

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد معاونت شهرسازي و معماري با مهندسان مشاور

قوانین و مقررات

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/1384
- بند 1 و 2 ماده يك طرح جامع سرزمين – طرح‌هاي كالبدي ملي و منطقه‌اي
- مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تهيه طرح آمايش سرزمين مصوب 09/02/1371

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور يا گروه مشاوران
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور يا گروه مشاوران
6- تهيه گزارش فني - تخصصي و ارائه به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري
7- دفاع از طرح در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري
8- ارائه طرح در شورايعالي شهرسازي و معماري و تصويب نهايي آن در شورايعالي
9- اعلام مصوبه به استانداري‌ها و ادارات كل راه و شهرسازي استان‌هاي منطقه مذكور
10- تكميل اسناد طرح بر اساس نظرات شورايعالي
11- ابلاغ طرح به استانداري‌ها و ادارات كل راه و شهرسازي استان‌هاي منطقه مذكور

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت