| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان‌ها با مهندسان مشاور

قوانین و مقررات

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور توسط استان
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور
6- تهيه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري
7- دفاع از طرح در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري
8- ارائه طرح در شورايعالي شهرسازي و معماري و تصويب نهايي آن در شورايعالي
9- اعلام مصوبه به استانداري و ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ شهر مذكور
10- تكميل اسناد طرح بر اساس نظرات شورايعالي
11- ابلاغ طرح به استانداري‌ و اداره كل راه و شهرسازي استان شهر مذكور

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت