| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان‌ها با مهندسان مشاور

قوانین و مقررات

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه‌اي و ملي مصوب هيات وزيران 12/10/1378 و اصلاحيه مورخ 19/02/

مدت زمان انجام خدمت

چند دقيقه حداكثر يك ساعت

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی  داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
2- صدور دستور برگزاري مناقصه
3- برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور توسط استان
4- انعقاد قرارداد
5- آغاز تهيه طرح توسط مشاور
6- تهيه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبيرخانه كميسيون ماده 5
7- دفاع از طرح در جلسات كميته كار كميسيون ماده 5
8- ارائه طرح در كميسيون ماده 5 و تصويب نهايي آن 
9- اعلام مصوبه
10- تكميل اسناد طرح بر اساس نظرات كميسيون
11- ابلاغ طرح به شهرداري جهت اجرا

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت