| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان(وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

مستندات مورد نیاز

1- تکمیل فرم تقاضا توسط متقاضی
2- اصل و کپی برابر اصل ریز نمرات و دانشنامه مقاطع تحصیلی

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

2 تا 3 ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر داخلی 2024

مراحل گردش كار

1-تحویل فرم تقاضا به همراه مدارک لازم به اداره کل راه و شهرسازی استان.
2-بررسی مدارک توسط استان.
3-تطبق درخواست با بخشنامه های کمیسیون هم ارزی رشته ها توسط کارشناس استان.
4- در صورت تطبیق جوابیه نامه برای شخص تهیه شده .
5- در صورت عدم تطبیق نامه رد درخواست و ارائه دلیل برای شخص صادر می شود.
6- در صورت رشته جدید باشد و در بخشنامه های وجود نداشته باشد
7- درخواست وی به دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای برای مطرح شدن در کمیسیون ارسال می شود.
8- بعد از تشکیل جلسه کمیسیون جوابیه برای شخص تهیه و ارسال خواهد شد.

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت