| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

در اراضی موات تملک شده توسط دولت میزان سهام مالکانه مالکین احراز، تعیین و پرداخت می شود

مستندات مورد نیاز

مستندات مالکیت متقاضی و آراء کمیسیون ماده 12

قوانین و مقررات

ماده 9 قانون زمین شهری و آیین نامه های مرتبط

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی  داخلی 2080

مراحل گردش كار

ارائه مدارک و مستندات مالکیت متقاضی
بررسی صحت و اصالت مستندات و تطبیق با آراء صادره در کمیسیون تشخیص نوعیت 
بررسی بهره مندی ایشان از مزایای مواد 6و8 قانون زمین شهری
استعلام از اداره ثبت و شهرداری درخصوص وضعیت مالکیت و صدور پروانه ساختمانی
تعیین میزان نصاب مالکانه

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت