| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

در اراضی غیرموات تملک شده توسط دولت میزان سهام مالکانه مالکین احراز، تعیین و پرداخت می شود.

مستندات مورد نیاز

مستندات مالکیت متقاضی تایید شده در محاکم قضایی

قوانین و مقررات

ماده 9 قانون زمین شهری و آیین نامه های مرتبط

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

ارائه مدارک و مستندات مالکیت شامل سند یا تایید صحت مالکیت و الزام به واگذاری از سوی مراجع قضایی توسط متقاضی
بررسی صحت و اصالت مستندات و بهره مندی ایشان از مزایای مواد 6و8 قانون زمین شهری
استعلام از اداره ثبت و شهرداری درخصوص مالکیت و صدور پروانه ساختمانی
تخصیص زمین و واگذاری

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت