| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

طبق بند 4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهر شهرسازي و معماري، تصويب معيارها و ضوابط و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي برشمرده شده است. در اين راستا، شوراي عالي شهرسازي و معماري، حسب ضرورت و يا دريافت معضل شهرسازي و معماري از سوي شهروندان، شهرداري‌ها، دستگاه‌ها و صنوف درگير با مسائل شهرسازي و معماري و يا راساً توسط وزرات متبوع و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري اين فرآيند آغاز مي‌شود.

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي با دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و يا مهندسان مشاور

قوانین و مقررات

بند 4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351
بند 2 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351
ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351

مدت زمان انجام خدمت

كمتر از 10 دقيقه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

1- دريافت موضوع و معضل شهرسازي و معماري و طرح مساله
2- ارجاع به دفتر تخصصي
3- تعيين شيوه انجام مطالعات و تحقيق
4- تامين اعتبار
5- انتخاب مشاور يا محقق و انعقاد قرارداد
6- ارائه نتيجه تحقيق به صورت گزارش به دبير شوراي عالي
7- ارجاع به دبيرخانه جهت قرار گيري در دستور كار شوراي عالي
8- طرح در شوراي عالي و تصويب نهايي
9- ابلاغ مصوبه به مراجع ذيربط

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت