| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

کد خدمت

13051688000

عنوان خدمت

تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل

حوزه خدمت

مدیریت توسعه منابع

متصدی فرآیند

معاونت برنامه ریزي و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازي

واحد های مرتبط در فرآیند

زمان مطلوب فرآیند

ساعت

ورودی های فرآیند

اسناد بالادست و قوانین برنامه هاي پنج ساله توسعه

خروجی های فرآیند

تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل

مشتری های فرآیند

دستگاههاي دولتی و مجلس شوراي اسلامی

آدرس الکترونیکی خدمت

 

دریافت شناسنامه خدمت