| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري


عنوان خدمت


ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري

شناسه خدمت


13051686000

عنوان زیرخدمت

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

شناسه زیرخدمت

13041682106

نوع مخاطبین

سازنده انبوه مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی در ارتباط با صنعت ساختمان

نام سامانه و آدرس


http://mrud-skh.ir/service/requests.php?id_s=35

نوع خدمت


خدمت به کسب و کار(G2B)

شرح خدمت


ارائه مشخصات و جزئیات پروژه هاي سرمایه گذاري و مشارکت وزارت راه و شهرسازي از مرحله مذاکرات اولیه تا انعقاد تفاهم نامه همکاري با سازمان/ شرکت سرمایه پذیر/ طرف مشارکت و سپس تکمیل فرآیند انعقاد قرارداد نهایی جذب سرمایه گذاري و مشارکت داخلی/ خارجی

مدارک لازم برای انجام خدمت


ارائه مدارك توسط متقاضی سرمایه گذاري/ مشارکت شامل: ماهیت متقاضی( مدارك شناسایی شخص حقیقی/حقوقی)، مجموع دارایی هاي جاري و غیر جاري بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده ( براي شخص حقوقی) و میانگین حساب بانکی یکسال گذشته( براي شخص حقیقی)، سوابق مربوط به مشارکت و سرمایه گذاري در انواع پروژه هاي عمرانی، سوابق مشارکت و سرمایه گذاري در پروژه هاي مشابه پروژه مورد تقاضا، گواهینامه هاي صلاحیت و عضویت در انجمن هاي تخصصی ملی و بین المللی، نامه تأییدیه بانکی در خصوص تأمین تعهد آور و کتبی منابع مالی.

قوانین و مقررات بالادستی


 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک ماه

هزینه ارائه خدمات

 

مراحل گردش کار

شناسنامه خدمت

دریافت