| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

کد خدمت

13051684000

عنوان خدمت

ارائه تاییدیه صدورمجوزخروج موقت ماشین آلات و تجهیزات راهسازي از کشور

حوزه خدمت

مدیریت ساخت و توسعه

متصدی فرآیند

دفتر توسعه امور بین الملل

واحد های مرتبط در فرآیند

زمان مطلوب فرآیند

3 روز

ورودی های فرآیند

عقد قرارداد اجراي پروژه در خارج از کشور توسط شرکتهاي صادرکننده خدمات فنی ومهندسی و تأیید قرارداد توسط نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در کشور محل اجراي پروژه

خروجی های فرآیند

ارائه مجوز خروج موقت توسط دبیرخانه کمیته ماده 19و مکاتبه با گمرك جمهوري اسلامی ایران

مشتری های فرآیند

شرکتهاي خصوصی و دولتی صادرکننده خدمات فنی ومهندسی به خارج از کشور

آدرس الکترونیکی خدمت

دریافت شناسنامه