| 11 July 2020

En 

 

AR 

پرداخت 2 میلیارد و500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری

پرداخت 2 میلیارد و500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار: 2020/03/01|   بازدید: 47 |  print

رئيس اداره هماهنگي ستادبازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان ازپرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان،ناهیداماندادی گفت:درادامه اجرای آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری،با توجه به پیگیری های بعمل آمده 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت خریدقيربرای آسفالت معابر و محلات به شهرداري جیرفت پرداخت شده است.

وی درخصوص کمک های اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان به سایرشهرداری ها افزود:برخی از شهرداریهای جنوب کرمان قیردریافتی قبلی را تاکنون استفاده نکرده اند واین درحالی است که آسفالت معابراین شهرها از وضعیت مناسبی برخوردارنیست.

اماندادی بیان داشت:همچنان درتلاش هستیم ازمحل تخصیص قیر رایگان وزارت راه وشهرسازی مبالغی دریافت و به حساب شهرداری های جنوب کرمان واریز شود.اماتاتسویه حساب قیرهای قبلی امکان کمک مجدد میسر نیست وبایدهرچه سریعتر نسبت به آسفالت موردتوافق اقدام کنند.

  Comments

There is no comment.