| 09 August 2020

En 

 

AR 

فرآیند های گردش کار مدیریت املاک و حقوقی

 TitleCategorySize Created Date
اجاره زمیناملاک و حقوقی123.89 KBDownload10/25/2017
کمیته تخصیص زمیناداره حقوقی ،ارزیابی خسارت و واگذاری105.27 KBDownload10/25/2017
واگذاری زمین در صورت اضافه مساحتاملاک و حقوقی125.25 KBDownload10/25/2017
واگذاری زمین به ادارات از طریق ماده 100املاک و حقوقی110.20 KBDownload10/25/2017
واگذاری زمین با کاربری تفریحی و توریستیحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری110.87 KBDownload10/25/2017
فروش خانه های سازمانیاملاک و حقوقی151.89 KBDownload10/25/2017
رفع تصرفحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری111.91 KBDownload10/25/2017
دفاع در پرونده های قضاییحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری101.79 KBDownload10/25/2017
ثبت نام مسکن مهراملاک و حقوقی120.35 KBDownload10/25/2017
ثبت قرارداد عرصه در بانک زمیناملاک123.89 KBDownload10/25/2017
ثبت انصراف مسکن مهراملاک و حقوقی130.17 KBDownload10/25/2017
تمدید اجاره زمیناملاک و حقوقی110.04 KBDownload10/25/2017
تفکیک زمیناملاک105.29 KBDownload10/25/2017
تعیین زمین جهت تخصیصاملاک110.88 KBDownload10/25/2017
تحویل وتحول زمین شناسایی و حفاظت102.33 KBDownload10/25/2017
پاسخ به استعلاماتاملاک و حقوقی138.98 KBDownload10/25/2017
برگزاری مزایدهحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری109.54 KBDownload10/25/2017
بررسی سوابق مالکیتاملاک و حقوقی156.68 KBDownload10/25/2017
برآورد قیمتاملاک و حقوقی134.60 KBDownload10/25/2017
انتقال قطعی سنداملاک و حقوقی111.70 KBDownload10/25/2017
اخذ سند املاک108.47 KBDownload10/25/2017
اجرای احکام قطعی قضاییحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری109.55 KBDownload10/25/2017
کمیسیون ماده 12املاک139.87 KBDownload10/25/2017
یارانه اقشار ویژهاملاک و حقوقی133.64 KBDownload10/25/2017