| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

در این بخش می توانید مشکلاتی که در پرواژهای شرکت هما (تهیه بلیت، در حین پرواز و...) مشاهده کرده اید را ثبت نمایید. در صورتی که مشکلی در خدمات هر یک از فروگاه ها مشاهده کردید به این بخش مراجعه نمایید.

توصیه می شود تا قبل از ثبت گزارش ابتدا سوالات متداول، قوانین و مقررات زیر را مطالعه نمایید: