| 30 خرداد 1400

En 

 

AR 

مدیریت ها

 • مدیریت ساخت و توسعه راه ها ( عباس ثمره )

  مدیریت ساخت و توسعه راه ها ( عباس ثمره )

 • مدیریت فنی و اجرایی ( محمد رضا کرد ساردویی )

  مدیریت فنی و اجرایی ( محمد رضا کرد ساردویی )

 • مدیریت حراست (حسین موسی پور )

  مدیریت حراست (حسین موسی پور )

 • مدیریت توسعه منابع ( عباس سعیدی )

  مدیریت توسعه منابع ( عباس سعیدی )

 • مديريت مسکن و ساختمان ( علیرضا مشایخی )

  مديريت مسکن و ساختمان ( علیرضا مشایخی )

 • مدیریت املاک و حقوقي ( محمد مهدی رودباری )

  مدیریت املاک و حقوقي ( محمد مهدی رودباری )

 • مدیریت معماری و شهرسازی ( محمد منزلی )

  مدیریت معماری و شهرسازی ( محمد منزلی )