| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

 

 عنواندسته‌بندیتاریخ ایجادحجم 
آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استانکارگروه امور زیربنایی و شهرسازی1396/08/09204.18 KBدانلود
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهری 1396/08/15381.03 KBدانلود
مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی 1396/08/15354.44 KBدانلود
مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری 1396/08/091.00 MBدانلود
قرارداد تیپ 12( تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها ) 1396/08/09566.02 KBدانلود
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها- 28-08-1370 1396/08/10128.46 KBدانلود
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 1396/08/0987.90 KBدانلود
قانون شهرداریها 1396/08/09281.71 KBدانلود
قانون زمین شهری  1396/08/09132.41 KBدانلود
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 1396/08/10270.87 KBدانلود
ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها 1396/08/1591.67 KBدانلود
ضوابط شهرسازی وساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی،جامع وتفصیلی 1396/08/1549.10 KBدانلود
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها 1396/08/0932.96 KBدانلود
چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری مصوب 87-9-25  1396/08/15219.58 KBدانلود
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها 1396/08/098.47 MBدانلود
پدافند غیرعامل در طرح شهرها 1396/08/09695.11 KBدانلود
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 1391 1396/08/09128.41 KBدانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور 15-02-1387کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی1396/08/10188.18 KBدانلود
مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين 1396/08/10160.39 KBدانلود
کاربری های مجاز در حریم شهرها 1396/08/0935.01 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم تاریخ ایجاد
مصوبات شورای برنامه ریزی 23-06-98 56.09 KBدانلود1399/02/28
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1391 2.19 MBدانلود1396/08/09
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1392 301.30 KBدانلود1396/08/10
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1393 255.70 KBدانلود1396/08/10
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1394 561.66 KBدانلود1396/08/10
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1395 883.00 KBدانلود1396/08/10
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1396 398.34 KBدانلود1396/08/10
مصوبات شورای برنامه ریزی استان 07-10-98 129.34 KBدانلود1399/02/28
مصوبات شورای برنامه ریزی استان شهرهای جنوب کرمان مورخ 96/09/22 253.05 KBدانلود1396/09/25
مصوبات شورای برنامه ریزی استان شهرهای جنوب کرمان10-12-96 307.78 KBدانلود1396/12/20
مصوبات شورای برنامه ریزی استان مورخ 21-02-98 54.43 KBدانلود1399/02/28
مصوبات شورای برنامه ریزی استان مورخ 25-03-98 61.14 KBدانلود1399/02/28
مصوبات کارگروه 15-04-98 60.89 KBدانلود1399/02/28
مصوبات کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان کرمان شهرهای جنوب کرمان1397 6.36 MBدانلود1398/01/18

 

 عنوانتاریخ ایجادحجم 
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-01-951396/07/105.38 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 31-03-931396/07/102.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبراباد مورخ 19-12-971398/01/185.05 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر فاریاب مورخ 24-10-991399/12/23586.04 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر فاریاب مورخ 29-03-981398/04/169.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 15-04-951396/07/23137.76 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 22-12-951396/07/231.40 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 24-10-961396/12/101.07 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 02-10-971397/10/20520.25 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 16-10-951396/07/231.87 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 24-10-991399/12/231.10 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 28-07-991399/08/259.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 28-07-991399/08/25338.13 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج 21-07-981399/02/281,004.94 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 01-06-941396/07/104.38 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 02-10-971397/10/201.58 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 05-12-951396/07/23211.90 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 15-04-951396/07/23463.20 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-951396/07/232.34 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-981399/02/281.12 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-02-991399/05/011.43 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-07-961396/08/25504.54 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 18-04-961396/07/232.51 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 24-10-961396/12/103.45 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 24-10-991399/12/232.66 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 28-07-991399/08/259.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 29-07-971397/09/172.11 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-931396/07/052.07 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-971397/05/063.17 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرفاریاب مورخ 18-04-961396/07/231.13 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 29-07-971397/09/17647.68 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر جیرفت مورخ 13-03-991399/05/015.27 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 24-10-961396/12/102.30 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 17-07-961396/08/25213.20 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 30-08-881396/07/036.05 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 95/06/171396/07/23936.71 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 96/07/171396/08/252.27 MBدانلود
مصوبات کمیسی.ون ماده 5 شهر کهنوج 19-12-971398/01/1810.14 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 14-10-981399/02/28599.38 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 19-12-971398/01/1815.14 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 10-02-971397/10/202.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت 16-10-981399/02/281.02 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 01-06-941396/07/109.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 05-12-951396/07/233.30 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 17-02-991399/05/013.50 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 18-04-961396/07/231.57 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 21-07-98 1399/02/281.41 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 24-10-961396/12/106.03 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 24-10-991399/12/239.98 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 27-12-911396/07/058.47 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-04-991399/05/144.03 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-07-991399/08/251.19 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-03-981398/04/164.33 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-07-971397/09/175.59 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-931396/07/051.17 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-971397/05/063.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 16-10-951396/07/23947.30 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 29-03-981398/04/161.78 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 15-04-951396/07/23283.69 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 24-10-961396/12/109.19 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 01-06-941396/07/056.87 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 05-12-951396/07/231.95 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 16-10-951396/07/232.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 18-04-961396/07/23787.74 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر کهنوج مورخ 28-04-991399/05/142.35 MBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم تاریخ ایجاد
طرح تفصیلی شهر جیرفت 21-07-98 33.29 MBدانلود1399/03/06
طرح تفصیلی شهر رودبار جنوبطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط8.58 MBدانلود1396/08/10
طرح تفصیلی شهر عنبرآبادطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط11.58 MBدانلود1396/08/10
طرح تفصیلی شهر فاریابطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط5.98 MBدانلود1396/08/10
طرح تفصیلی شهر منوجانطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط8.49 MBدانلود1396/08/10
طرح تفصیلی شهر نودژطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط1.10 MBدانلود1396/08/10
طرح تفصیلی شهر کهنوجطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط2.66 MBدانلود1396/08/10
طرح جامع - تفصیلی درب بهشت 19.51 MBدانلود1397/10/20
طرح جامع- تفصیلی شهر مردهکطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط9.48 MBدانلود1396/08/10
طرح جامع شهر جیرفتطرح توسعه و عمران - نقشه و ضوابط طرح جامع9.98 MBدانلود1396/08/10
طرح جامع شهر قلعه گنجطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط4.92 MBدانلود1396/08/10
طرح هادی شهری- شهر بلوکضوابط و نقشه طرح هادی شهری23.39 MBدانلود1396/08/10
طرح هادی شهری- شهر زهکلوتنقشه و ضوابط24.84 MBدانلود1396/08/10