| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

فرآیند های گردش کار مدیریت املاک و حقوقی

 عنواندسته‌بندیحجم تاریخ ایجاد
اجاره زمیناملاک و حقوقی123.89 KBدانلود1396/08/03
کمیته تخصیص زمیناداره حقوقی ،ارزیابی خسارت و واگذاری105.27 KBدانلود1396/08/03
واگذاری زمین در صورت اضافه مساحتاملاک و حقوقی125.25 KBدانلود1396/08/03
واگذاری زمین به ادارات از طریق ماده 100املاک و حقوقی110.20 KBدانلود1396/08/03
واگذاری زمین با کاربری تفریحی و توریستیحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری110.87 KBدانلود1396/08/03
فروش خانه های سازمانیاملاک و حقوقی151.89 KBدانلود1396/08/03
رفع تصرفحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری111.91 KBدانلود1396/08/03
دفاع در پرونده های قضاییحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری101.79 KBدانلود1396/08/03
ثبت نام مسکن مهراملاک و حقوقی120.35 KBدانلود1396/08/03
ثبت قرارداد عرصه در بانک زمیناملاک123.89 KBدانلود1396/08/03
ثبت انصراف مسکن مهراملاک و حقوقی130.17 KBدانلود1396/08/03
تمدید اجاره زمیناملاک و حقوقی110.04 KBدانلود1396/08/03
تفکیک زمیناملاک105.29 KBدانلود1396/08/03
تعیین زمین جهت تخصیصاملاک110.88 KBدانلود1396/08/03
تحویل وتحول زمین شناسایی و حفاظت102.33 KBدانلود1396/08/03
پاسخ به استعلاماتاملاک و حقوقی138.98 KBدانلود1396/08/03
برگزاری مزایدهحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری109.54 KBدانلود1396/08/03
بررسی سوابق مالکیتاملاک و حقوقی156.68 KBدانلود1396/08/03
برآورد قیمتاملاک و حقوقی134.60 KBدانلود1396/08/03
انتقال قطعی سنداملاک و حقوقی111.70 KBدانلود1396/08/03
اخذ سند املاک108.47 KBدانلود1396/08/03
اجرای احکام قطعی قضاییحقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری109.55 KBدانلود1396/08/03
کمیسیون ماده 12املاک139.87 KBدانلود1396/08/03
یارانه اقشار ویژهاملاک و حقوقی133.64 KBدانلود1396/08/03