| 30 خرداد 1400

En 

 

AR 

منشور اداری و اخلاقی کارکنان دولت

 انجام وظايف و مسئوليتهای شغلی و سازمانی

 •  به رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سامان توجه نماييم .
 •  در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهم .
 •  سعی نمايیم تا دانش خود را در زمينه فعاليتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمدی و ابتكار خود را در انجام فعاليتهای اداری و سازمانی به كار گيرم. 
 •  به ايده ها و افكار جديد ارزش قائل شده و برای اجرايی كردن آنها به شكل منطقی در دستگاه اجرايی متبوع و نظام اداری تلاش كنم.
 •  برای افزايش بهره وری نظام اداری از طريق افزايش بهره وری حيطه فعاليت خود تلاش كنم .
 •  از امكانات، تجهيزات و سرمايه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشم.
 •  در انجام فعاليتها و تعاملات، روابط خويشاوندی، قومی،جنسی، نژادی، مذهبی و غيره تاثيری در تصميمات و اقداماتم نداشته باشد .
 • روحيه انتقاد پذيری داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعاليتهايم بدانم .
 • هميشه و در همه حال رضايت خداوند متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه كه خداون امر يا از آن نهی مي كند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانم .

 

  رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران

مردم و شهروندان به عنوان ذی حق براي نظام اداری هستند تلاش مي نمايم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويری مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداری در ذهن آنان ايجاد كنم .

 • به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهم.
 • در محدوده وظايف شغلی، اطلاعات و راهنماييهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارايه و در زمينه خدمات، شفاف سازی صورت دهيم .
 • خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چهارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداری و تحميل هزينه اضافی به وی ارايه دهم .
 •  به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشم .
 •  به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقی به آنها توجه كنم .
 •  به نظم و آراستگي شخصی و محل كار خود توجه كنم .
 •  سعی كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويی و گره گشايی از مشكلات مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم در نظام اداری تبديل شود .
 •  روحيه كار جمعی را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليتهای گروهی مشاركت جو و مشاركت پذير باشم .
 •  روحيه قدردانی از ديگران را در خود تقويت كرده و سعی مي نمايم كه اين امر را در بين همكاران اشاعه دهم.
 •  دانش، تجربه و توانمنديهای خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده  و در ارتقاء توانمنديهای آنان كوشا باشم .
 •  تا حد ممكن در حل مشكلات شغلی همكاران تلاش نموده و از تجسس در زندگی خصوصی آنان  پرهيز نمايم . 

 

 

 راهبرد مشارکت مصوب

درخصوص داشتن راهبرد مشارکت مصوب به اطلاع می رساند:

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

لذا:

 1. در جهت خدمت رسانی بهتر ، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران ، امکان نظر سنجی را درسایت فراهم نموده است.
 2. دراین تارنما سعی شده کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات تارنما، دسترس پذیری تارنما ، دسترس پذیری اطلاعات، بیانه حریم خصوصی و بیانیه سطح توافق خدمات ایجاد گردد.
 3. اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.
 4. اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و ....درسایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.
 5. دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها درسایت سازمان فراهم شده است.