| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

معرفی مدیریت فنی و اجرایی


محمد رضا کرد ساردوئی

کاردانی عمران - کارهای عمومی ساختمان

کارشناسی مهندسی عمران - تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

معاون فنی شهرداری شهر فاریاب

شهردار شهر فاریاب

شهردار شهر درب بهشت

رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان جیرفت

رئیس اداره نظارت بر پروژه های ساختمانی و تاسیسات دولتی و عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 

1-نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياست هاي ابلاغي
2- نظارت بر امر نيازهاي سازمان هاي دولتي مستقر در استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل
3- نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفت هاي فيزيكي و پرداخت ها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل
4- انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مديركل جهت اتخاذ تصميم
5- نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي بخش
6- شركت در كميسيون ها، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
7- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
8- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي
9- نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در جنوب استان
10- همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله

ردیف

شرح / شاخص / اقدام مهم / ....

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)

1

احداث بیمارستان

بیمارستان قلعه گنج

53000متر مربع

75%

100%

25%

30,000

بیمارستان منوجان

90%

100%

10%

20,000

بیمارستان رودبار جنوب

80%

100%

20%

15,000

بیمارستان جیرفت

0%

5%  5% 

بیمارستان عنبرآباد

0%

20%

20%

18,000

2

احداث سالن های ورزشی در جنوب (5 سالن)

4500 مترمربع

65%

90%

25%

4,300

3

احداث سایر ساختمانهای دولتی دیگر

در قالب 11 ساختمان اداره

5950 مترمربع

30%

60%

30%

19,370

 

 عنواندسته‌بندیحجم تاریخ ایجاد

 

 عنوان