| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

مديريت معماری و شهرسازی

 محمد منزلی

لیسانس مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

لیسانس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

سرپرست مدیریت معماری و شهرسازی 95 تا کنون

مدیریت املاک و حقوقی 91 تا 95

1. راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري،عمران شهري و طرحهاي شهري.

2. راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه،مجموعه هاي  شهري و جامع شهري ، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري،طرحهاي ويژه،شهرك ها و شهرهاي جديد.

3.راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.

4. راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان.

5. راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي.

6. نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي،طرحهاي ويژه،طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

7. شركت در كميسيونها،كميته ها،شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.

8.راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

9. همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري.

10.راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان.

11. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.ردیف

شرح / شاخص / اقدام مهم / ....

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)

1

تهیه طرح جامع - تفصیلی هفت شهر در جنوب استان

درصد

75%

90%

15%

420

7

تهیه طرح جامع شهرستان جیرفت

درصد

85%

100%

15%

_


ادارات ستادی زیر مجموعه

 

 


سرپرست :

 اسماء امیرانی پور

سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان


سوابق اجرائی:

کارشناس راه و ساختمان حوزه مدیریت شهرسازی و معماری

سرپرست دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی


شرح وظایف:
 

 -بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع‌آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع.
-اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي  مربوطه .
-انجام امور دبيرخانه‌اي بررسي‌، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان‌.
-انجام امور دبيرخانه‌اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌.
-فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه مشاركت‌هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها،‌ چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور.
- پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط.
- تنظيم‌ و عقدقراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري.
- همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد.
- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است.
- مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه‌اي و ملي به منظور:

الف پيشنهادبه شوراي برنامه ريزي استان واجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

- مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون .
- مديريت‌پايگاه‌اطلاعاتي‌وبايگاني‌فني‌طرحهاي‌شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها.
- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف.
- بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع ) ناحيه ، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود.
-تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات .

-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله ، بويژه در زمينه هاي :

ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي

             تهيه وعقدقرارداد نقشه هاي پايه

 

گزارش عملکرد:

    ایجاد بانک اطلاعاتی پرونده های کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری

   شرکت در جلسات کمیسیون ماده بروز آوری نقشه های طرح تفصیلی شهرهای جنوب براساس مصوبات کمیسیون ماده 5

   شرکت در جلسات کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان به منظور تصویب طرحهای سرمایه گذاری جنوب کرمان و بروزاوری بانک اطلاعاتی مربوطه

   عضو کارگروه پژوهش اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان  

    دبیر کارگروه فرهنگی اداره کل جنوب کرمان 

   بررسی ، تایید ، تفکیک و تعیین کاربری اراضی دولتی واقع در محدوده شهر های قلعه گنج و کهنوج  در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری

 

 


سرپرست :

 احسان درینی

سوابق تحصیلی:

مهندسی معماری دانشگاه کرمان

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه کرمان


سوابق اجرائی:

ناظر بنیاد مسکن کرمان از سال 86 تا 88

طراح و ناظر در شرکت مهندسین مشاور مقص(دکتر مقصودی و همکاران) از سال 88 تا 91

طراح و ناظر در شرکت مهندسین مشاور طرح عرش از سال 91 تا 94

مسئول دفتر طراحی شماره 761 از سال 1391 تا کنون


شرح وظایف:

 

-         مستند سازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته.

-         ترویج، تقویت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (بومی) از طریق زیر:

الف- انتشار کتب

ب- حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

ج- تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه

د- شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

-            نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایرانی- اسلامی.

-            همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مربوطه.

-           تشکیل کمیسیونهای معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی (بومی) در طرحهای معماری و طراحی شهری استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد.

-            بررسی و تائید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل.

-             تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی.

-            نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی- حرکتی و الگوسازی طرحهای یاد شده با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی.

-             تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرحهای یاد شده با همکاری مدیریت شهری و معماری و همچنین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی.

-             تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان.

-              تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی.

-            شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

-             انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان.

-         مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح ملی.

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی.

-            برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاهها و همایشهای مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

-           تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالابردن کیفیت و کمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد.

-            همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهای فنی لازم به مدیرکل.

-             هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف.

-            همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله.

-           تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی.

 

گزارش عملکرد:

تشکیل کمیته سیما و منظر شهری به منظور بررسی و پیشنهاد جهت ارتقائ کیفی سیما و منظر شهری(3 مورد)

تشکیل کمیته معماری جهت بررسی طرح های معماری تهیه شده در حوزه اداره کل(2مورد)

عضویت در کارگروه کارشناسی تهیه طرح آمایش استان

عضویت در کارگروه کارشناسی تهیه  و تصویب طرح های هادی روستایی

عضویت در ستاد مناسب سازی معلولین و جانبازان

عضو عوامل نظارتی ماده 33

طراحی و پیاده سازی فضای سبز شهر جیرفت در راستای اجرای طرح شهروند سبز شهر سالم

بررسی ، تایید ، تفکیک و تعیین کاربری اراضی دولتی واقع در محدوده شهر ها در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری
 

 


سرپرست :

 عمار انجم روز

سوابق تحصیلی:

لیسانس عمران- نقشه برداری دانشگاه اصفهان

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه تفت یزد


سوابق اجرائی:

سرپرست اکیپ نقشه برداری شرکت راهسازی مولدینگ

تفکیک آپارتمان در شهرستان جیرفت و کهنوج

نقشه برداری و مطالعات راهسازی راههای روستایی با مهندسین مشارو پارس بنیان

مطالعات راههای روستایی و نقشه برداری با مهندسین مشاور گارنو

نقشه برداری و مشاور مطالعات مسیر با مهندسین مشاور تژه

نقشه برداری و مطالعات باند دوم محور جیرفت بافت با مهندسین مشاور محاسبان علم و تجربه

کارشناس و مشاور فنی شرکت راهداران هلیل

نقشه برداری ماده 133 جهت صدور سند مالکیت شهر عنبرآباد و شهر دوساری و روستاهای شهر جیرفت و عنبرآباد

نقشه برداری اراضی وقفی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان جیرفت

کارشناس مطالعات مسیر اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

 سرپرست اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری


شرح وظایف:
 

كنترل و نظارت براجراي ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است
نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط
 
نظارت برفعاليتهاي شهرسازي ومعماري بخش خصوصي ازحيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي ومعمار
نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه ، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالا دست
نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و تفصيلي شهرها و غيره .
نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه.
نظارت بر تهيه واجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيونها ي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي استان و كميسيون ماده 5  استانها به منظور بررسي و تصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
مشاركت وهمكاري نزديك بادستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان.
همكاري دربررسي و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات ولوايح شهرسازي ومعماري مرتبط باوظائف مديريت.
ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذي ربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها.
همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه .
شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه بر اساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.
همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكانيابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب.
مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور:

  • الفپيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .
  • ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط .
همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.
نظارت بر نحوه اجراي باغستان‌ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري .
نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه‌هاي استاني .
ارائه گزارشات دوره‌اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته .
همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .


گزارش عملکرد:

95 مورد كنترل و نظارت براجراي ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري در شهرهای جنوب کرمان در سال 95

41 مورد كنترل و نظارت براجراي ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري در شهرهای جنوب کرمان در نیمسال اول 96


 

 

       

         سرپرست :

            اسماء درینی

             سوابق تحصیلی:

      لیسانس مهندسی معماری دانشگاه باهنر کرمان

       کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان


               سوابق اجرائی:

     کارشناس شهرسازی و معماری واحد شهرسازی و معماری

سرپرست اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران در سال 1395

سرپرست اداره طرح های کالبدی در سال 1396 و هم اکنون

               مسئول دفتر طراحی شماره 760  نظام مهندسی ساختمان در جیرفت

     نماینده اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در کمیته راهبری GIS  وزارت راه و شهرسازی

      نماینده اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در سامانه سبا  وزارت راه و شهرسازی

       عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

       عضو کمیته ورزشی بانوان اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان

       عضو کارگروه GIS  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

        همکاری با شرکت باغ گذر آرین کرمان در طراحی و اجرای پروژه های پارک و محوطه

      همکاری با شرکت عمران و بهسازی کرمان در زمینه بافت فرسوده کرمان و جیرفت

      همکاری با مهندسین مشاور آمودان  


شرح وظایف:
 

1.پیگیری و تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری.

2.نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای ، مجموعه های شهری ، جامع ، تفصیلی ، شهرها و شهرک ها و طرحهای ویژه

3. انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای مسئول ذیربط در جهت تهیه طرحهای آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

4. نظارت بر امر بروز آوری طرحهای ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

5.اعلام نظر نسبت به درخواست ستاد وزارتخانه در خصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری .

6.هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی معاونت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف .

7.تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرحهای توسعه و عمران (ناحیه ای و مجموعه های شهری) و سایر طرحهای توسعه و عمران که از اعتبارات ملی تهیه می شوند .

8.نظارت برتهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری .

9. همکاری و هماهنگی با کارگروههای ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرحهای توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاستهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

10. همکاری با معاونت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط ، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده .

11. مطالعه و بررسی به منظورتعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه .

12.نظارت بر تهیه و بررسی کلیه طرحهای توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای محلی ، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ها به منظور بالابردن کیفیت تهیه طرح ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری .

13.تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیون های ماده 5 بهنگام تهیه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

14.نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط .

15. اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین ، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور .

16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرحهای توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرحهای توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل و در صورت لزوم معرفی به وزارتخانه .

17.همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرحهای هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آنها .

18.همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها ، طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح .

19. تشکیل کمیته های تخصصی ومشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل .

20.شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنابر وظایف مرتبط .

21. انتشار کتب ، مقالات ، جزوات راهنما در ارتباط با طرحهای مرتبط با وظایف .

22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی و پژوهشی .

23. همکاری در برگزاری همایش ها ، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی 

گزارش عملکرد:

-        تصویب طح جامع شهرهای جیرفت و منوجان

-        تصویب طرح جامع- تفصیلی شهرهای فاریاب، نودژ و مردهک

-        در دست تهیه بودن طرح تفصیلی شهرهای جبالبارز، درب بهشت و دوساری

-        همکاری در تهیه و تصویب طرح های هادی شهری بلوک و زهکلوت و طرح های هادی روستایی حوزه جنوب