| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

مدیریت مسکن و ساختمان

 علیرضا مشایخی

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناس واحد ساختمانی جهاد سازندگی شهرستان جیرفت
مسئول واحد ساختمانی جهاد سازندگی شهرستان جیرفت
مسئول واحد بهسازی جهاد سازندگی شهرستان جیرفت
کارشناس اداره عمران جهاد سازندگی استان کرمان
رئیس دایره عمران جهاد سازندگی شهرستان جیرفت
کارشناس راهها اداره راه و ترابری شهرستان جیرفت
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان  اداره راه و ترابری شهرستان جیرفت
رئیس اداره نظارت بر راه های روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان
معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
2- راهبري‌اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .
3- راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني وساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي.
4- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، مقررات ، روشها وساختار اداري واجرائي مربوطه .
5- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين وتوسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي وتعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
6- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .
7- راهبري امرهمكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .
8- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن .
9- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .
10- شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل .
11- شركت در كميسيونها،كميته‌ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين‌ وآئين‌نامه‌هاي موضوعه .


ردیف

شرح/شاخص/اقدام مهم/...

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده میلیارد ریال

1

تکمیل و افتتاح مسکن مهر

واحد

2,641

4,223

60%

*ادارات ستادی زیر مجموعه

 

اداره بررسی طرح های مسکن


سرپرست:

ناصر آلپلو

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک

سوابق اجرائی:

ناظر و نقشه بردار پروژه های ساختمانی تحت کارفرمائی اداره کل راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی

ناظر پروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کارشناس فنی حوزه مدیریت مسکن و ساختمان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و آموزشکده فنی پسران جیرفت

سرپرست اداره بررسی طرحهای مسکن

 

شرح وظایف:

 1-  ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
2- بهره برداری از بانكهاي اطلاعاتي ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان .
3- راهنمائي و همكاري با توليد كنندگان فن آوري هاي نوين ساختماني جهت اخذ تائيديه فني و استفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن .
4- بررسي وارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
5- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومی استان .
6- بررسي و تائيد فرم يك موافقتنامه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان .
7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
8- تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.


گزارش عملکرد


ایجاد بانک اطلاعاتی منازل سازمانی و تهیه اسناد مالکیت آنها

ایجاد ارتباط مطلوب بین دستگاهی درخصوص پروژه های مسکن مهر و تهیه آرشیو اطلاعاتی مربوطه

احیای پروژه های غیر فعال خدمات زیر بنایی و روبنایی مسکن مهر (6 پروژه)

عضویت در کارگروه های تخصصی اداره کل

شناسایی و بازگشت پنج باب واحد مسکونی سازمانی به اموال بیت المال در شهرهای مردهک و زهکلوت

مطالعات و اجرای پروژه های آماده سازی ساخت انبوه مسکن (3 مورد) 

 

اداره برنامه ريزي ، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن


سرپرست :

پیمان توکلی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی

سوابق اجرائی:

کارشناس حوزه معاونت فنی شرکت گاز استان کرمان

رییس واحد کنترل کیفیت ستاد کل بازسازی بم

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

معاون فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شعبه عنبرآباد

کارشناس حوزه مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بم، کهنوج، عنبرآباد  و جیرفت، آموزشکده فنی پسران جیرفت

 

شرح وظایف:

1- جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.
2- گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .
3- نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن.
4- بررسي وارائه پيشنهادهاي لارم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه.
5- بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول وبرنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني.
6- بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان ونيازسنجي وبرنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.
7- برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب طرحهاي توسعه ، عمران و منابع محلي موجود .
8- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي با اولويت گروههاي كم درآمد .
9- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني .
10-برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.
11-نظارت برتهيه و تحقق برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انجام مي‌شود.
12-انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان .
13-تهيه و تدوين اهداف ، راهبردها و برنامه هاي اجرائي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تامين مسكن استان جهت تصويب .

 

گزارش عملکرد

 

-          تهیه و ارسال نامه های فروش اقساطی به بانکهای عامل

-          دریافت هفتگی اطلاعات پرداختی های بانک به تعاونی ها بطور مستمر جهت تهیه آمار مورد نیاز

-          بررسی و کنترل برنامه زمانبندی به جهت تسریع در پیشرفت فیزیکی هدفمند تعاونی های مسکن مهر

-          انجام اختصاص واحد به مسکنهای مهر

-          انجام کلیه مراحل مربوط به ثبت نام، حذف و یا جایگزینی متقاضیان معرفی شده

-          انجام برنامه ریزی پرداخت اقساط با توجه نکات مربوطه جهت تعاونی ها

-          تهیه گزارش های آماری مربوط به حوزه مسکن وساختمان 

-          انجام معاملات ثانویه مربوط به واحدهای مسکن مهر

 

اداره اجرائي و نظارت در امور مسكن

 


رئیس :

 غلامرضا افشاری پور

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران

سوابق اجرائی:

کارشناس راه وابنیه فنی شهرستان راور

کارشناس راه وابنیه فنی شهرستان کهنوج

کارشناس راه وابنیه فنی شهرستان جیرفت

رئیس اداره ایمنی راهها و حریم

رئیس اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن


شرح وظایف:

             1-     انجام وظایف مربوط به امور خانه های سازمانی و ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با کمیسیون های واگذاري و فروش خانه هاي سازماني .

2-      اعمال نظارت در امور شركتها و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي كه منحصراً در زمينه ايجاد واحداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند .
3-
      اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس اندازوتامين مسكن در سطح استان .
4-
      رسيدگي و نظارت بر خانه هاي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات .
5-
      نظارت بر نحوه ‌استفاده‌ ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن.
6-
      انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح وتهيه طرحها ي آماده سازي وطرحهاي معماري توليدانبوه مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي .
7-
      انجام اقدامات لازم جهت نقشه‌‌برداري اراضي براي پروژه ها.
8-
      عقد قراردادهاي تهيه طرحهاي آماده سازي ومعماري وانجام امور مربوط به انعقاد قراردادهاي اجراي پروژه‌ها.
9-
      ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
10-
     نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري ، محاسبات ، تاسيسات و.....
11-
     نظارت بركيفيت ومشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت .
12-
     رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها .
13-
     شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي طرحها و پروژه ها .
14-
     همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرائي طرحها و پروژه ها .
15-
     تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.

 

 

گزارش عملکرد:

-         انجام بازدید دوره ای به منظور بررسی کیفی اجرای پروژه ها و ثبت پیشرفت فیزیکی آنها در سامانه های ملی

-         انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام امور مطالعاتی و اجرایی پروژه های آماده سازی و ساخت

-         نظارت مستمر بر پروژه های ساختمانی و کنترل عملیات اجرایی پروژه های خدمات زیربنایی و روبنایی

-         بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران پروژه ها

-         ارائه پیشنهاد جهت تدوین پنج مورد برنامه اجرایی سالانه استانی

-         پیگیری تخصیص اعتبار جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران

 

اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فن آوري هاي نوين ساخت


سرپرست :
 نسیم راسخ

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری

سوابق اجرائی:

کارشناس پروژه خانه عامریهای بم

کارشناس فنی پایگاه نجات بخشی ارگ بم

کارشناس آزمایشگاه فنی خاک پایگاه نجات بخشی ارگ بم

سرپرست کارگاه تولید خشت پایگاه پژوهشی ارگ بم

عضو کارگروه خشت منتخب پایگاه پژوهشی ارگ بم   با همکاری کشورهای آلمان (خانه سیستانی) و ایتالیا (برج 1)

کارشناس شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

سرپرست اداره طراحی و معماری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری ادراه کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

عضو کمیسیون ماده 33 اراضی دولتی

رئیس اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

سرپرست اداره نظام مهندسی و مقرارت ملی ساختمان و توسعه فن آوری نوین

 

شرح وظایف:

1-  همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه‌اي موضوع قانون وشركت در مجمع عمومي آنها.
2-
  بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و کانون کاردانهای فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسی استان جهت ارائه به مراجع ذيربط .
3-
  بررسي مدارك ، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسي ، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور .
4-
  جمع آوري ، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذي ربط .
5-
  هماهنگی با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر .
6-
  همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين ، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان .
7-
  نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان .
8-
  ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي .
9-
  برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در ساختمان سازي .
10- همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين ، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان .
11- نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي،كانون كاردانهاي فني ساختمان استان
  و تشكلهاي حرفه‌اي و شركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به مؤسساتي که در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختمانی و ابنيه فعاليت دارند.
12- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و عنداللزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان.
13- كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .
14- پيگيري و نظارت برصدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان .
15- اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهاي بازبيني ضوابط و روشهاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم بطور مستمر به مدير كل استان.
16- اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهرداريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي.
17- بررسي شكايات واصله از اشخاص و مؤسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و‌معماري وانجام بازديدهاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .
18- جمع آوري ،بررسي‌وانعكاس آمارواطلاعات دوره‌اي وسالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان وضوابط شهرسازي‌ومعماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .
19- تهيه گزارش‌هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع .
20- توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان.
21- همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي‌شود.

 

گزارش عملکرد

1- پلمپ دفاتر طراحی بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی،  شهرستان جیرفت(7 مورد)

2-خودداری از  فعالیت کاردان های دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی که بدون اعتبار سالیان متوالی فعالیت می کردند.(30 مورد)

3- ادامه فعالیت مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در حوزه جنوب منوط به صدور پروانه در این حوزه گردید.

4- فعالیت طراحان تاسیسات مکانیکی و برقی منوط به ادامه همکاری این طراحان با دفاتر دایر معماری و عمران گردید.

5- برگزاری سمینار حقوق مهندسی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار در حوزه جنوب

6- برگزاری مانور ایمنی - آتش سوزی