| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

مديريت ساخت و توسعه راه ها

 عباس ثمره صنعتی

لیسانس عمران دانشگاه کرمان

نیروی جهادی لشکر 21 حمزه سید الشهداء در زمان جنگ تحمیلی

کارشناس اداره راه روستائی جهاد سازندگی

رئیس اداره مطالعات جهاد سازندگی

ناظر عالی اداره نظارت بر راه ها

مدیریت ساخت و توسعه راه ها

1- برنامه ريزي، تهيه خط مشي، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي، فرعي منطقه اي و روستائي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان باتوجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي

2- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راه هاي فرعي و روستايي

3- مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راه ها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن

4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها

5- نظارت بر تهيه واجراي طرح هاي راهسازي استان

6- ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني

7- بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت

8- كنترل و تاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط

9- ارزشيابي و تاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت

10تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران (راساً يا از طريق مهندسان مشاور) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي

11تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راه هاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط

12تائيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

13پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره

14پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان

15بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي

16- مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور

17- بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه

18- بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني

19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پل ها و ابنيه فني نظارت بر طرح هاي روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده


ردیف

شرح / شاخص / اقدام مهم / ....

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)

1

احداث بزرگراه

کیلومتر

120

204

70%

850,000

2

احداث راه آسفالته (اصلی ،فرعی و روستایی)

کیلومتر

1,134

3,138

177%

740,000

3

راههای در دست اقدام (بزرگ راه، اصلی، فرعی ، روستایی)

کیلومتر

1,134

1,237

9%

1,050,000

4

روکش

بزرگراه

کیلومتر

5

78

1460%

134,000

راه اصلی

کیلومتر

90

272

202%

259,200

راه فرعی و روستایی

کیلومتر

218

560

157%

459,000

ادارات ستادی زیر مجموعه

 

 


رئیس :

 علی طاهرنژاد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی لارستان


سوابق اجرائی:

کارشناس اداره نظارت بر راههای روستائی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

مسئول تقسیم  قیر برای پروژه های حوزه اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رابط هسته مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی مستقر در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره نظارت راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره نظارت راه اصلی  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان


شرح وظایف:
 

1- نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط

4- اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها

6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها

7- رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8- اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راه ها

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .

10- تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي

11- مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط

12-انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني

13-تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم

14-انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي

15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .

 

 

 


رئیس :

 وحید افشارپور

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران از داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

سوابق اجرائی:

کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بم در بازسازی شهرستان بم

کارشناس اداره پیمان و رسیدگی  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره نظارت راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

دارای پروانه اشتغال پایه 2 نظارت و اجرا و 3 محاسبات

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان


شرح وظایف:
 

1- نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راه هاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط

4- اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها

6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها

7- رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8- اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا

 

 


رئیس :

 محمد حسین جوشایی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 

سوابق اجرائی:

ناظر ساخت 1000 واحد مسکونی در بم

ناظر شرکت شهرکهای صنعتی جیرفت ،بم و عنبرآباد

کارشناس اداره مطالعات  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره مطالعات و بررسی های فنی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

دارای پروانه اشتغال پایه 2 نظارت و اجرا 


شرح وظایف:
 

1.مطالعه و تهيه طرح راه و پلسازی توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن.

2.پیگیری اعمال دستورالعمل هاي فني و مصوبات و رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني.

3. ارزشيابي و تاييد كارهاي مطالعاتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

4 . شرکت كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

5 . تشکیل کمیسیون های سنگ.

6.برداشت و تکمیل فایلهای GIS و بروزرسانی اطلاعات راهها.

7.برداشت و تهیه نقشه واریانتهای احتمالی راهها و پلها .

8.تهیه و نظارت بر تهیه نقشه اجرایی پلها.

9. پاسخگویی به استعلامات حریم مطابق طرح های مصوب و آتی اداره.

10 . بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به نحوه اجراي طرح هاي راهسازي .

11مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي .

12.بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .

13. بررسي و تحویل مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني.

14.برگزاری جلسات شورای فنی و پی گیری مصوبات آن.

15.بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پل ها ، ابنيه فني ، طرح هاي روسازي راه ها ، مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

16.انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني.

17.انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي

18.- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.

19.حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی.

20.همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها.

21. بررسی پرونده های کمیسیون ماده 12 .

22.محاسبه احجام موقت و قطعی پروژه ها.

 

 


رئیس :

 منصور امیریان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی برق

سوابق اجرائی:

تدریس در هنرستان فنی شهید بهشتی جیرفت

تدریس در مرکز آموزش و فنی حرفه ای شهرستان جیرفت

اپراتور پست های فشاری قوی در شهرستانهای جیرفت و بم

کارشناس حریم راههای اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

کارشناس نظارت بر تاسیسات برقی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

کارشناس امورقراردادها و ارزشیابی مهندسان مشاور اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 


شرح وظایف:
 

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور

2- جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور

3- بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق

4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها