| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

مدیریت توسعه منابع

 عباس سعیدی

  •  فوق لیسانس  مدیریت دولتی
  • لیسانس حسابداری  دانشگاه پیام نور بم

 

  • حسابدار وامین اموال
  • کارشناس امور مالی
  • معاون اداره امور مالی وذیحسابی
  • رئيس امور مالی وذیحسابی
  • سرپرست مدیریت توسعه منابع 

 

1ـ سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظائف محوله.

2ـ نظارت بر گردش کار کلیه فعالیتهای اداری ، ساختاری ، رفاهی ، مالی و محاسباتی و کوشش به منظور رفع مشکلات مربوطه و ارائه گزارشهای مستمر در زمینه فعالیتهای جاری به مدیر کل استان.       

3ـ سرپرستی و نظارت بر امر پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل و نیازهای آموزشی در قالب اعتبارات سالانه ، افت نیروی انسانی و سایر متغیرهای مؤثر بهمنظور تنظیم برنامه جامع نیروی انسانی.

4ـ نظارت بر برنامه های کمیسیون تحول اداری اداره کل در راستای تحقق هفت برنامه تحول اداری و ارائه گزارشهای لازم به مدیر کل استان و حوزه ستادی وزارتخانه .

5ـ نظارت بر امر تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهای انجام کار و اصلاح روشهای اختصاصی و مشترک با هماهنگی حوزه ستادی در جهت ارتقاء بهره وری ، کارایی ، رضایت ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها و حذف مرحل زائد .

6ـ نظارت بر امر استقرار نظام مدیریت بهره وری به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی ، مالی ، اطلاعاتی ...

7ـ نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل : انسانی ، مالی ، و ... به سایر قسمتها از طریق واحدهای زیرمجموعه

8ـ نظارت بر نحوه تدارک مواد مصرفی و قطعات یدکی ماشین آلات و ذخیره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط .

9ـ نظارت بر چگونگی واگذاری امور خدمات عمومی اداره کل به بخش خصوصی .

10ـ نظارت بر انجام امور دبیرخانه کل .

11ـ نظارت بر نحوه پرداخت هزینه های جاری و عمرانی طبق ضوابط و مقررات مالی مربوط .

12ـ نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مالی مربوط .

13ـ کنترل نحوه نگهداری حسابها و تنظیم دفاتر مالی و اموالی اداره کل با تبادل نظر و همکاری واحدهای ذیربط استان 

14ـ برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشکلات و تنگناها در مورد وظایف و مسئولیتهای محوله .

15ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ، دستورالعملها ، قوانین و مقررات در واحدهای زیرمجموعه .

16ـ برقراری ارتباط و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط استان .

17ـ شرکت در کمیسیونها ، کمیته ها و شوراهای مربوط حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه .


ردیف

شرح/شاخص/اقدام مهم/...

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده میلیارد ریال

1

جذب نیروی انسانی

نفر

121

202

67%

*

ادارات ستادی زیر مجموعه

 

 


رئیس :

 حسین صادقی

و

 عامل ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن

سوابق تحصیلی:

لیسانس حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

سوابق اجرائی:

مسئول تنظیم حسابها  - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

مسئول بازنشستگان -  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 

مسئول صدور و تنظیم سند-  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 

عامل ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن  - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

رئیس اداره درآمد و هزینه های عملیاتی -  اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

دبیر و عضو هیئت نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن  - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان


شرح وظایف:

وصول درآمدها ، سپرده ها ، و مطالبات استانی و انتقال آنها به حساب های مربوطه و تنظیم و ارائه گزارش های مالی و عملیاتی لازم.

تهیه فهرست و جداول اطلاعاتی لازم از مطالبات اداره کل .

شناسایی کلیه منابع درآمدی اعم از عملیات اصلی ، جانبی و منابع غیر عملیاتی و تهیه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گیری بهتر از منابع مذکور .

انجام امور مربوط به مزایده ها با رعایت قوانین ، مقررات و تشریفات معمول .

ثبت و نگهداری حساب درآمد و هزینه در دفاتر قانونی .

تهیه و تنظیم تراز و حساب سود و زیان


 

 


رئیس :

 سید حمزه حسینی کهنوج

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

سوابق اجرائی:

کارشناس حریم راهها-شهرستان جیرفت
مسئول حریم راهها- شهرستان جیرفت
رئیس توسعه منابع انسانی و تحول اداری- شهرستان جیرفت


شرح وظایف:
    

همکاری با حوزه ستادی در امر بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ، اهداف ، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری .

ارائه پیشنهادات لازم در خصوص ایجاد یا ادغام و انحلال واحدهای غیرضرور .

انجام اقدامات لازم نسبت به قوانین ، آیین نامه ها ، تصویب نامه ها و مصوبات موضوعه .

اجرای طرح جامع برنامه ریزی نیروی انسانی ابلاغی از سوی وزارتخانه .

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار و اصلاح روشهای اختصاصی و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگی وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وری ، کارآیی ، رضایت ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها و حذف مراحل زائد .

اجرای استانداردهای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .

کنترل فرمهای اداری ، مالی ، پشتیبانی و اختصاصی  و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و.

پیگیری استفاده و بکارگیری فنون و روشهای نوین .

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .

اجرای برنامه های تحول اداری با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع .

اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی ابلاغ گردیده است .

اجرای برنامه های بهره وری و استفاده بهینه از منابع انسانی ، مالی ، اطلاعاتی و ...

اجرای برنامه های نظام مدیریت کیفیت .

بررسی و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل بر اساس استانداردهای مربوطه و انعکاس به مرکز نوسازی و تحول اداری .

اجرای آزمونهای تخصصی واستخدامی و ارائه گزارش های لازم به حوزه ستادی وزارتخانه .

بررسی ، تهیه و پیشنهاد طرح تأمین نیازمندیهای استخدامی درسطح اداره کل بر مبنای پیشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب .

انجام کلیه امور کارگزینی اداره کل با رعایت قوانین ، مقررات و آیین نامه های استخدامی در چارچوب تکالیف و اختیارات تفویض شده .

پیش بینی نیازهای تدارکات اداری واحدهای مختلف و اقدام بمنظور تهیه و تأمین آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .

ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی اداره کل و واحدهای شهرستانی .

اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .

اداره امور تلفنخانه اداره کل .

پیش بینی وسایل ایمنی و اطفاء حریق و انجام سایر تدابیر بمنظور جلوگیری از وقوع حریق و سایر سوانح .

انجام کلیه امور رفاهی اداره کل با رعایت قوانین و مقررات .

واگذاری امور خدمات عمومی به بخش خصوصی و نظارت برحسن اجرای آنها از قبیل آبدارخانه ، نظافت ، تهویه ، تأسیسات و ... از طریق مناقصه عمومی با شرکتهای طرف قرارداد 

نظارت بر امر نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف .

نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعمیرات و نگهداری بهینه وسائط نقلیه اداره کل .

نظارت بر امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف .

نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان و تهیه آمار و گزارشهای لازم .
 نظارت بر امور تحریرات و انجام امور دبیرخانه ای اداره کل .

 

 


سرپرست :

 موسی سالاری

سوابق تحصیلی:

کاردانی حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
کارشناسی حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

سوابق اجرائی:

مسئول حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان عنبرآباد
سرجنگلبان بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد
 مسئول مالی اداره راه و شهرسازی شهرستان قلعه گنج
کارشناس املاک اداره راه و شهرسازی شهرستان قلعه گنج
کارشناس حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان
 مسئول رسیدگی اسناد طرح و جاری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان
 سرپرست اداره امور مالی و ذیحسابی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان


شرح وظایف:
 

اجرای بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل های مربوطه .

پرداخت هزینه های پرسنلی ـ عملیاتی ـ تملک دارایی سرمایه ای در چارچوب اعتبار مصوب و طرحها و پروژه ها .

پرداخت وجه هزینه ها و تنظیم اسناد ولیستهای مربوطه با رعایت مقررات و ضوابط جاری .

ثبت و نگهداری ارقام مالی در دفاتر مربوطه و تهیه گزارشهای مالی و محاسباتی مورد نیاز .

درخواست تنخواه گردان حسابداری از نمایندگی خزانه به منظور تسهیل در پرداختها .

واگذاری تنخواه گردان به عاملین ذیحساب بر اساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امین اموال و نظارت بر تکالیف آنها .

صدور درخواست وجه از نمایندگی خزانه بر اساس تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای .

کنترل و مراقبت در واریزبه موقه تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واریز مانده نقدی .

افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از طریق نمایندگی خزانه در استان  .

رسیدگی به اسناد و مدارک هزینه ثبت و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه و تنظیم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادی ذیربط در موعد مقرر .

تأمین اعتبار و پرداخت وجه برای گشایش اعتبارات اسنادی در چارچوب مقررات .

انجام امور مربوط به رسیدگی و ممیزی اسناد و اوراق مالی و ثبت مشخصات هزینه در دفاتر مربوطه .

انجام امور مربوط به دریافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالی مربوط.

نگهداری حساب هریک از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهای مربوطه .

نگهداری حساب دیون و انجام عملیات مالی مربوط به آن .

تنظیم دفاتر و نگهداری حساب دارائی ها و اموال اداره کل و نظارت بر آن طبق قانون .

شرکت در امور مربوط به مناقصه ـ مزایده وترک تشریفات مناقصه و مزایده با رعایت مقررات .

بررسی اسناد مناقصه ـ تدوین شرایط و برگزاری مناقصه طبق قوانین و مقررات ـ اجرای قرارهای صادره از سوی دیوان محاسبات کشور و سایر محاکم قضایی .

اخذ راهنمایی های لازم از حوزه ستادی در خصوص چگونگی مصرف اعتبارات ملی .

سایر امور محوله قانونی .