| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

مدیریت املاک و حقوقی

 محمد مهدی رودباری

  • مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

  • کارشناس نظام مهندسی سازمان مسکن وشهرسازی کرمان
  • کارشناس ساختمان سازمان مسکن وشهرسازی
  • کارشناس حراست مسکن وشهرسازی کرمان
  • رئیس حراست سازمان مسکن و شهرسازی کرمان
  • رئیس اداره نظام مهندسی راه وشهرسازی جنوب کرمان
  • مدیریت شهرسازی ومعماری راه وشهرسازی جنوب کرمان
  • مدیریت املاک وحقوقی راه وشهرسازی جنوب کرمان

 

1-راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحد های تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله .

2-راهبری امر ارزیابی و برآورد قیمت اراضی مورد خریداری و تملک شده و همچنین اراضی که به متقاضیان واگذار می شود بر اساس قانون آیین نامه اجرایی مربوطه.

3-کنترل امر جمع آوری آمار و اطلاعاتو سایر داد های مورد نیاز جهت برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات  واحد های تحت سرپرستی و ارائه نتایج به مدیر کل استان.

4-نظارت بر ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات زمین در استان.

5-برقراری ارتباط با واحدهای مختلف استان به منظور کسب اطلاع از فعالیت های آنان در رابطه با زمین و امکانات واگذاری آن و همچنین کسب آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های انجام شده بر روی زمین های شهری  در سطح استان.

6-نظارت بر امر حفاظت از اراضی در سطح استان.

7-نظارت بر امر شناسایی ،اتنخاب زمین مناسب برای پروژه ها و امکان سنجی اراضی  و تحویل زمین.

8-شرکت در کمیته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدیر کل استان.

9-تهیه برنامه های اجرایی مدیریت و گزارش پیشرفت کارها در قالب برنامه های مصوب به مدیر کل استان

10-راهبری امور دبیرخانه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری.

11-راهبری امر ارزیابی عرصه و اعیان مستحدثات واقع در مسیر راه ها و پرداخت بهای آن.


ردیف

شرح/شاخص/اقدام مهم/...

واحد

مقدار در ابتدای دولت

مقدار در حال حاضر

درصد تغییر

اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)

1

رفع تصرف اراضی دولتی

هکتار

510

3,250

537%

20,550

2

تبدیل صورت مجلس تفکیکی و اسناد دفترچه ای به سند کاداستری تک برگ

فقره

222

2,963

1234%

1,563


ادارات ستادی زیر مجموعه

 

 


رئیس :

 مسلم امیری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم قضایی از دانشگاه آزاد جیرفت
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد زاهدان

سوابق اجرائی:

کارشناس حفظ حریم راه ها

کارشناس حقوقی اداره

مشاور جوان اداره کل راه وترابری

عضو کارگروه مبارزه با مفاسد اداری

عضو کمیته فرهنگی

عضو کمیته بسیج سازندگی اداره کل

دبیر کمیسیون حریم اداره کل

عضو کارگروه بازشماری منابع سازمان ملی زمین ومسکن

رئیس اداره حقوقی،ارزیابی ،خسارت و واگذاری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

عضو هیئت نمایندگی جنوب استان کرمان

عضو کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حوزه جنوب کرمان


شرح وظایف:

طرح وتعقیب کلیه دعاوی علیه اشخاص و پاسخ به دعاوی مربوط در محدوده استان و تبادل لوایح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسیدگی در مراجع مختلف حسب قوانین موضوعه.

تنظیم برنامه کار وکلا دعاوی و ارجاع کار به آنها ، تهیه اظهارنامه و اخطاریه به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طرف مدیر کل استان در موارد ضروری و پاسخگویی به آنها.

بررسی واظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات حقوقی واصله از سایر واحد های اداره کل و استان.

بررسی و اظهارنظر حقوقی نسبت به مفاد قرارداد هایی که اداره کل در مقام انعقاد آنها می باشد و تنظیم آنها پس از تأیید مسئولان ذیربط.

اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهیه دستور ضبط ضمانت نامه مستنکف از قرارداد و تهیه دستور آزاد کردن ضمانت نامه طرف قراداد در حدود اختیارات تفویض شده.

پاسخگویی به شکایات ابلاغی از سوی بازرسی کل کشور و تنظیم لوایح دفاعیه موارد ارسالی از سوی دیوان محاسبات کشور.

پیگیری اجرایی دادنامه های صادره له اداره کل در مراجع اجرای احکام استان و شهرهای مربوطه .

رسیدگی واظهار نظر نسبت به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی طرف قرارداد و پیگیری حقوقی وقضایی در وصول مطالبات ریالی و ایفای تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره کل.

انجام کلیه امور مربوط به واگذاری زمین در اجرای قوانین موضوعه و سیست های ابلاغی از سوی وزارت متبوع اعم از :

-تهیه و انتشار آگهی برای ارائه اراضی جهت واگذاری

-تهیه و توزیع پرسشنامه های لازم جهت واگذاری و فروش زمین و رسیدگی به پرسشنامه های تکمیل شده

-امور مربوط به ارزیابی و قیمت گذاری اراضی، تعیین تکلیف امور مربوط به واگذاری های قبلی و پاسخگویی به استعلامات.

-پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به واگذاری اراضی

انجام امور مربوط به پیش فروش واحد های مسکونی

انجام امور مربوط به فروش نقدی و اقساطی اراضی و واحد های مسکونی

انجام تشریفات برگزاری مزایده با رعایت قوانین و مقررات ذیربط با همکاری سایر بخش های مرتبط

درخواست ارجاع امر کارشناسی تعیین قیمت اراضی و واحد های ساخته شده از طریق کارشناس رسمی دادگستری یا قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تهیه مشخصات کلیه اراضی واگذاری یا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاک و بانک زمین.

انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاک واگذار یا فروخته شده در دفاتر مربوطه

بازرسی موارد تصرفات غیر قانونی در اراضی در اختیار اداره کل و انجام اقدامات اولیه جهت رفع تصرف

پیگیری خلع ید و رفع تصرف از اراضی و املاک مورد تصرف غیرقانونی و غیر مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی

اجرای تعهدات مالی به نفع اداره کل در مراجع قانونی ، ثبتی و اداری و وصول وجود مربوط و واریز به حساب خزانه.

ارزابی عرصه و اعیان مستحدثات و تأسیساتی که در اجرای برنامه های عمرانی کشور در زمینه ایجاد راه تخریب و تصرف می گردند.

بررسی سوابق و مدارک ارضی و املاک تصرفی اعم از خریداری شده ،واگذار شده یا اهدایی و ترتیب صدور اسناد مالکیت و ارسال اسناد به اداره کل اموال دولتی

تهیه گزارش عملکرد ادواری جهت اطلاع مسئولین ذیربط.

 

 


رئیس :

 اسلام گیلانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد قشم در رشته معماری و شهرسازی
 دانشجوی دکتری شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد زاهدان

سوابق اجرائی:

کارشناس فنی و نقشه بردار مسکن و شهرسازی شهرستان جیرفت

معاون اداره مسکن وشهرسازی شهرستان جیرفت

رئیس اداره املاک و بانک زمین

عضو کمیسیون تشخیص نوعیت زمین موضوع ماده 12قانون زمین شهری

عضو هیئت نمایندگی جنوب استان کرمان

ارزیاب و نماینده سازمان ملی زمین ومسکن در خصوص قیمت گذاری املاک دولتی در جنوب کرمان

عضو هیئت تعیین تکلیف اراضی و سختمان های فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد واملاک

رئیس اداره املاک و بانک زمین

مسئول سامانه gisو املاک مستغلات در جنوب استان کرمان

مسئول و ناظر در بازشماری منابع سازمان در جنوب کرمان


شرح وظایف:

انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در پلاک زمین و دفاتر مالی.

انجام اقدامات لازم جهت خرید یا تملک اراضی شناسایی شده و اخذ سند مالکیت اراضی مذکور.

انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضی تفکیک شده و رفع نواقص مشخصات املاک.

انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاک تملک شده در دفاتر مربوط.

تهیه استعلامات ثبتی مورد نیاز و پاسخ به سؤالات و رفع اشکالات ثبتی مربوط به اراضی مورد نظر.

اعلام مشخصات کامل اراضی که به مالکیت دولت درآمده به حوزه مدیریت مسکن وساختمان.

بررسی و تهیه گزارش لازم پیرامون مشخصات اراضی ثبت شده به نام دولت  وارائه آن به حوزه مدیریت ذیربط.

پیگیری صدور سند مالکیت بنام دولت از اداره ثبت اسناد واملاک تا حصول نتیجه .

پیگیری امور مربوط به اراضی شمول قانون زمین شهری دستگاه های مشمول.

پیگیری امور صدور احکام کمیسیون ماده 12 و ابلاغ نظریه کمیسیون ذیربط به مراجع مربوطه جهت تثبیت مالکیت اراضی دولت.

اجرای برنامه عملیاتی برای تهیه زمین مورد نیاز در چارچوب برنامه مصوب اداره کل در شهر های استان.

افراز ،تجمیع ،تفکیک و انجام سایر تشریفات ثبتی مورد نیاز املاک ملکی.

تشخیص وتعیین قیمت وپیگیری تأمین اعتبار و پرداخت بهای املاک مورد خریداری.

تعامل وهمکاری و مکاتبه به سازمان های بازرسی و نظارتی در بخش مربوط به املاک.

طبقه بندی و بایگانی اسناد و مدارک املاک دولتی و مستندات مربوطه.

پاسخ به استعلامات ادارات ذیربط شامل دارایی،ثبت اسناد واملاک،شهرداری ها،دفاتر اسناد رسمی و....

تجمیع و تفکیک اراضی تملکی و تملیکی اداره کل و خرید توافقی.

انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رسانی سیستم اطلاعات.

تشخیص نوعیت زمین با طرح موضوع در کمیسیون ماده 12.

تهیه و ایجاد بانک اطلاعات زمین استان.

تهیه آلبوم های موقعیت املاک و اراضی ملکی دولت.