| 30 خرداد 1400

En 

 

AR 

            مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 5


موضوع تغییر کاربری و تراکم


1-درخواست شهرداری
2-درخواست مالک
3-تصویر توافقات
4-اسناد مالکیت رسمی
5-موقعیت پلاک بر روی طرح تفصیلی در مقیاس 2000/1 
6- موافقت اداره آموزش و پرورش در مورد تغییر کاربری اراضی آموزشی
7- نظریه کمیسیون ماده 12 ( اراضی بالای 1000 مترمربع ) 
8-گزارش سوابق پلاک در کمیسیون ماده 100 و 5
9-گزارش فنی در خصوص چگونگی رعایت ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران به همراه سایت پلان در مقیاس 500/1 و فایل  UTM مربوط به موقعیت پلاک
10- استعلام از دستگاههای متولی کاربری خدماتی مورد تغییربراساس برنامه زمانبندی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک 
11-نقشه مربوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز براساس ضوابط مصوب و تراکم مورد نظر( در صورت لزوم )
12-نظریه مهندسین مشاور تهیه کننده طرح مصوب
13-سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص دبیرخانه

 


گام های انجام فرایند کمیسیون ماده 5


موضوع تغییر کاربری و تراکم


1.    تشکیل پرونده و تکمیل مدارک توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی در شهرداری 
2.    ثبت اطلاعات پرونده توسط کاربر شهرداری در سامانه کمیسیون ماده 5 و ارسال مدارک پرونده  از طریق سامانه به اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان
3.    ارسال پرونده به همراه کد سامانه به اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 
4.    بررسی مدارک پرونده توسط کارشناس کمیسیون ماده 5 در صورت تکمیل بودن مدارک ارجاع به کمیته فنی و در صورت نقص مدارک اعلام مدارک مورد نیاز و اعاده پرونده به شهرداری
5.    برگزاری جلسه کمیته فنی  و اسکن صورتجلسات و بارگذاری در سامانه کمیسیون ماده 5 
6.    برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 و  اسکن صورتجلسات و بارگذاری در سامانه کمیسیون ماده 5  
7.    ارسال صورتجلسات به معاونت عمرانی استانداری کرمان و وزارت راه و شهرسازی دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری هم از طریق سامانه دولت و هم از طریق سامانه کمیسیون ماده 5  
8.    ابلاغ مصوبات توسط معاونت عمرانی استانداری در صورت تائید مراجع ذیربط 

 

مدت زمان انجام فرایند: در صورت تکمیل بودن مدارک سه ماه برگزاری جلسه کمیته فنی و کمیسیون تا ابلاغ مصوبات 
مسئول انجام فرایند : خانم اسما امیرانی پور- آقای عباس سیدی -

 

 عنوانتاریخ ایجادحجم 
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-01-951396/07/105.38 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 31-03-931396/07/102.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبراباد مورخ 19-12-971398/01/185.05 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر فاریاب مورخ 24-10-991399/12/23586.04 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر فاریاب مورخ 29-03-981398/04/169.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 15-04-951396/07/23137.76 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 22-12-951396/07/231.40 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 24-10-961396/12/101.07 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 02-10-971397/10/20520.25 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 16-10-951396/07/231.87 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 24-10-991399/12/231.10 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 28-07-991399/08/259.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 28-07-991399/08/25338.13 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج 21-07-981399/02/281,004.94 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 01-06-941396/07/104.38 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 02-10-971397/10/201.58 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 05-12-951396/07/23211.90 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 15-04-951396/07/23463.20 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-951396/07/232.34 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-981399/02/281.12 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-02-991399/05/011.43 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-07-961396/08/25504.54 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 18-04-961396/07/232.51 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 24-10-961396/12/103.45 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 24-10-991399/12/232.66 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 28-07-991399/08/259.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 29-07-971397/09/172.11 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-931396/07/052.07 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-971397/05/063.17 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرفاریاب مورخ 18-04-961396/07/231.13 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 29-07-971397/09/17647.68 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر جیرفت مورخ 13-03-991399/05/015.27 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 24-10-961396/12/102.30 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 17-07-961396/08/25213.20 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 30-08-881396/07/036.05 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 95/06/171396/07/23936.71 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 96/07/171396/08/252.27 MBدانلود
مصوبات کمیسی.ون ماده 5 شهر کهنوج 19-12-971398/01/1810.14 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 14-10-981399/02/28599.38 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 19-12-971398/01/1815.14 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 10-02-971397/10/202.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت 16-10-981399/02/281.02 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 01-06-941396/07/109.60 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 05-12-951396/07/233.30 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 17-02-991399/05/013.50 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 18-04-961396/07/231.57 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 21-07-98 1399/02/281.41 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 24-10-961396/12/106.03 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 24-10-991399/12/239.98 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 27-12-911396/07/058.47 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-04-991399/05/144.03 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-07-991399/08/251.19 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-03-981398/04/164.33 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-07-971397/09/175.59 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-931396/07/051.17 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-971397/05/063.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 16-10-951396/07/23947.30 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 29-03-981398/04/161.78 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 15-04-951396/07/23283.69 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 24-10-961396/12/109.19 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 01-06-941396/07/056.87 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 05-12-951396/07/231.95 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 16-10-951396/07/232.25 MBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 18-04-961396/07/23787.74 KBدانلود
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر کهنوج مورخ 28-04-991399/05/142.35 MBدانلود