| 23 اردیبهشت 1400

کد شناسه : 15061676000

مقدمه : بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه از ساخت و سازهای استان بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان ها می باشد.

دامنه خدمت : کلیه مالکان، ناظران، مجریان ساختمانی

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارائه خدمت : سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : درخواست یا شکوائیه متقاضی، مدارک، تصاویر، و اطلاعات مربوطه.

 

زمان

مدارک و فرم های مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

1 روز

درخواست متقاضی

 

 

دبیرخانه

ثبت شکوائیه

غیر الکترونیک

1 روز

مدارک و مستندات موضوع شکایت

 

 

معاونت بازآفرینی و مسکن شهرسازی

بررسی و ارجاع به کارشناسان نظارت عالیه

1 روز

_

 

کارشناسان نظارت عالیه

نظارت عالیه

بازدید از پروژه ساختمانی مورد نظر

10 روز

_

دریافت مدارک و نقشه ساختمان مورد نیاز از عوامل پروژه

1 روز

_

انجام مکاتبه با شهرداری یا نظام مهندسی در صورت نیاز و اقدامات قانونی

1 روز

_

 

 

دبیرخانه

درج شماره و تاریخ نامه و ارسال به ارگان مربوطه

1 روز

مدارک و مستندات مثبته

 

 

 

شکایت در سامانه شهراه

الکترونیک

1 روز

_

 

 

معاونت بازآفرینی و مسکن شهرسازی

ارجاع به کارشناس مربوطه

1 روز

_

 

کارشناسان نظارت عالیه

نظارت عالیه

بازدید از پروژه مورد شکواییه توسط کارشناسان نظارت عالیه

1 روز

_

 

کارشناسان نظارت عالیه

نظارت عالیه

انجام مکاتبه با شهرداری یا نظام مهندسی در صورت نیاز و اقدامات قانونی و درج شماره و تاریخ نامه و ارسال به ارگان مربوطه

 

                                              

 

مدت زمان انجام خدمت : 20 روز، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) : بابت ارائه خدمت هزینه ای دریافت نمی گردد .

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374