| 23 اردیبهشت 1400

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با مهندسی

کد شناسه: 15061681000

مقدمه : تعیین صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفتگانه مشمول قانون نظام مهندسی

دامنه خدمت : متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارائه خدمت: وزارت راه و شهرسازی

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی و در صورت نیاز به استعلام ریز نمرات متقاضی

زمان

مدارک و فرمهای مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک تحصیلی و ریز نمرات

وصول درخواست تعیین صلاحیت حرفه ای جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی

10 روز

_

طبقه دوم اتاق 306-305

خانم نسیم راسخ

آقای بهروز پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن

بررسی مدارک تحصیلی متقاضی با توجه به ضوابط و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی

تصویر برابر با اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات

در صورت نامشخص بودن وضعیت صلاحیت حرفه ای متقاضی و با توجه به آخرین بخشنامه ها و مصوبات ، انجام استعلام از وزارت متبوع

 

مدت زمان انجام خدمت : 10 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) : بابت ارائه خدمت هزینه ای دریافت نمی گردد .

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های بعدی ، مصوبات تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی

امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد.

کد شناسه: 15061681000

مقدمه : تعیین صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفتگانه مشمول قانون نظام مهندسی

دامنه خدمت : متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارائه خدمت: وزارت راه و شهرسازی

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی و در صورت نیاز به استعلام ریز نمرات متقاضی

زمان

مدارک و فرمهای مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک تحصیلی و ریز نمرات

وصول درخواست تعیین صلاحیت حرفه ای جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی

10 روز

_

طبقه دوم اتاق 306-305

خانم نسیم راسخ

آقای بهروز پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن

بررسی مدارک تحصیلی متقاضی با توجه به ضوابط و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی

تصویر برابر با اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات

در صورت نامشخص بودن وضعیت صلاحیت حرفه ای متقاضی و با توجه به آخرین بخشنامه ها و مصوبات ، انجام استعلام از وزارت متبوع

 

مدت زمان انجام خدمت : 10 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) : بابت ارائه خدمت هزینه ای دریافت نمی گردد .

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های بعدی ، مصوبات تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی

امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد.

کد شناسه : 13041682104

مقدمه : صدور پروانه اشتغال برای افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های مورد نظر و مرتبط با توجه به ضوابط و آیین نامه مربوطه ، سوابق و تجارب شغلی .

دامنه خدمت : متقاضیان پروانه اشتغال به کار با مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارئه خدمت : سازمان نظام کاردانی .

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : نامه درخواست متقاضی، فرم مشخصات فردی، مدارک مورد نیاز جهت دفترخانه(تصویر شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت، تصویر مدرک تحصیلی، دانشنامه تایید شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان(دانشگاه دولتی)، تصویر کارت ملی و کارت عضویت معتبر سازمان)، فتوکپی مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متولدین سال 1334 به بعد، فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور یا تمدید پروانه اشتغال، گواهی قبولی در آزمون مقررات ملی ساختمان ، 2 قطعه عکس 6*4 ، تکمیل نمودن کارت گواهی استغال بکار مطابق فرم، نامه گواهی اشتغال به کار از سوی مراجع تایید کننده کارت گواهی اشتغال به کار، گواهی نامه دوره آموزشی جهت صدورت پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا .

 

زمان

مدارک و فرم های مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک ذکر شده بالا

طبقه دوم

اتاق 306 305

خانم راسخ

آقا ی پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن-اداره توسعه مهندسی

بررسی پرونده ، مدارک و مستندات ارسالی از سازمان نظام کاردانی و اخذ تائیدیه مدیریت مسکن و ساختمان توسط کارشناس مربوطه

_

طبقه دوم

آقای ساردویی

مدیرکل

امضا پروانه های تایید شده توسط مدیرکل

30 روز

_

طبقه دوم

اتاق 306

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن -اداره توسعه مهندسی

ممهور نمودن پروانه های صادر شده

_

طبقه دوم

اتاق 306

خانم راسخ

اداره توسعه مهندسی

ثبت و ارسال پروانه ها به سازمان نظام کاردانی


مدت زمان انجام خدمت : 30 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) :60،000 ریال بانک ملی شماره حساب4001036302009001.

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : دستورالعمل های برگزاری آزمون ورود به حرفه ابلاغی از وزارت متبوع.

امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد.

کد شناسه: 13041682103

مقدمه : صدور پروانه اشتغال برای افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های مورد نظر و مرتبط با توجه به ضوابط و آیین نامه مربوطه ، سوابق و تجارب شغلی .

دامنه خدمت : متقاضیان پروانه اشتغال به کار با مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارئه خدمت : سازمان نظام کاردانی .

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : نامه درخواست متقاضی، فرم مشخصات فردی، مدارک مورد نیاز جهت دفترخانه(تصویر شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت، تصویر مدرک تحصیلی، دانشنامه تایید شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان(دانشگاه دولتی)، تصویر کارت ملی و کارت عضویت معتبر سازمان)، فتوکپی مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متولدین سال 1334 به بعد، فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور یا تمدید پروانه اشتغال، گواهی قبولی در آزمون مقررات ملی ساختمان ، 2 قطعه عکس 6*4 ، تکمیل نمودن کارت گواهی استغال بکار مطابق فرم، نامه گواهی اشتغال به کار از سوی مراجع تایید کننده کارت گواهی اشتغال به کار، گواهی نامه دوره آموزشی جهت صدورت پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا .

 

زمان

مدارک و فرم های مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

مدارک ذکر شده بالا

طبقه دوم

اتاق 306 305

خانم راسخ

آقا ی پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن-اداره توسعه مهندسی

بررسی پرونده ، مدارک و مستندات ارسالی از سازمان نظام کاردانی و اخذ تائیدیه مدیریت مسکن و ساختمان توسط کارشناس مربوطه

_

طبقه دوم

آقای ساردویی

مدیرکل

امضا پروانه های تایید شده توسط مدیرکل

30 روز

_

طبقه دوم

اتاق 306

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن -اداره توسعه مهندسی

ممهور نمودن پروانه های صادر شده

_

طبقه دوم

اتاق 306

خانم راسخ

اداره توسعه مهندسی

ثبت و ارسال پروانه ها به سازمان نظام کاردانی

 

مدت زمان انجام خدمت : 30 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) :60،000 ریال بانک ملی شماره حساب4001036302009001.

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : دستورالعمل های برگزاری آزمون ورود به حرفه ابلاغی از وزارت متبوع

امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد.

کد شناسه: 13041682105

مقدمه : صدور پروانه اشتغال به منظور امور مربوط به آزمایش های ژئوتکنیک ، بتن و جوش در ساخت و سازها

دامنه خدمت : متقاضیان پروانه اشتغال به کار با مدرک تحصیلی مرتبط

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارئه خدمت : سازمان نظام مهندسی ساختمان ، انجمن صنفی آزمایشگا های استان .

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان

زمان

مدارک و فرم های مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

-

طبقه دوم

خانم راسخ

آقای پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن

بررسی پرونده ، مدارک و مستندات و اخذ تائیدیه معاونت بازآفرینی و مسکن توسط کارشناس مربوطه

_

طبقه دوم

آقای ساردویی

مدیرکل

امضا پروانه های تایید شده توسط مدیرکل

30 روز

_

طبقه دوم

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن

ممهور نمودن پروانه های صادر شده

_

طبقه دوم

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن

ثبت و ارسال پروانه ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 

مدت زمان انجام خدمت : 30 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) :300،000 ریال بانک ملی شماره حساب 4001036302009001.

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : دستورالعمل صدور پروانه خدمات آزمایشگاهی ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های آن، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان .

امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد.

کد شناسه: 13041682106

مقدمه : صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان

دامنه خدمت : متقاضیان پروانه اشتغال به کار با مدرک تحصیلی مرتبط

دستگاه های مرتبط و مشترک در ارئه خدمت : انجمن انبوه سازان.

دستگاه های مورد نظر جهت اخذ استعلام : _

مدارک و فرم های مورد نیاز : مدارک اعلام شده از طرف انجمن انبوه سازان

 

زمان

مدارک و فرمهای مورد نیاز

محل استقرار

مسئول مربوطه

واحد ذیربط

مراحل انجام کار

30 روز

پرونده ارسال شده از انجمن انبوه سازان

طبقه دوم

آقای پرتون

معاونت بازآفرینی و مسکن

بررسی پرنده، مدارک و مستندات ارسالی توسط کارشناس

_

طبقه دوم

خانم راسخ

دفتر توسعه مهندسی

تایید معاونت بازآفرینی و مسکن

_

طبقه دوم

آقای ساردویی

مدیر کل

امضا پروانه های تایید شده توسط مدیرکل

_

طبقه دوم

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن

ممهور نمودن پروانه های صادر شده

_

طبقه دوم

خانم راسخ

معاونت بازآفرینی و مسکن

ثبت و ارسال پروانه ها به انجمن انبوه سازان

مدت زمان انجام خدمت : 30 روز ، مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص مدرک در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است.

زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت : ساعت اداری مصوب (30/14 30/7)

هزینه دریافت خدمت (شماره حساب) :300،000 ریال بانک ملی شماره حساب 4001036302009001.

مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت : دستورالعمل صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی و حقوقی)، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های آن، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان .

 امکان استفاده الکترونیکی این فرایند در سامانه شهراه وجود دارد