| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

لیست خدمات شناسه دار

 

عنوان خدمت

كد خدمت

نوع خدمت (G2B/G2C)

محل ارائه

دلايل و توضيحات عدم ارائه خدمت در ميز خدمت الكترونيكي

ميز خدمت حضوري

ميز خدمت الكترونيكي

تركيب ميز خدمت حضوري و الكترونيكي (الكترونيكي حضوري)

خارج از ميز خدمت
( مراجعه مستقيم به واحدهاي سازماني)

شناسايي و نگهداشت زمين هاي ملي

15061544000

G2B

G2C

 

 

*

 

 

 

فرآيند تامين نصاب مالكانه زمين غير موات

15061546100

G2G


*

 

 

 

لزوم احراز اصالت مدرك

فرآيند تامين نصاب مالكانه زمين موات از محل اراضي مالك

15061546101

G2C


*

 

 

 

لزوم احراز اصالت مدرك

واگذاري زمين به اقشار ويژه

15021549100

G2C

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

واگذاري زمين به دستگاه دولتي

15021549101

G2G

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

واگذاري زمين به دارندگان موافقت نامه هاي اصولي

15021549102

G2B

 


*

 

 

 

لزوم احراز اصالت مدرك

بررسي تشخيص نوعيت زمين

15061545000

G2G

G2C

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

واگذاري زمين به افراد حقيقي و حقوقي

15021549000

G2B

G2C


*

 

 

 

لزوم احراز اصالت مدرك

تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارک مرتبط با مهندسي ساختمان

15061681000

G2B

 


*

 

 

 

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

صدور پروانه اشتغال به كار

13041682000

G2C

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

صدور پروانه اشتغال به كار دفاتر مهندسي طراحي

13041682100

G2B

 

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

صدور پروانه اشتغال به كار كارداني شخص حقيقي(صدور ، تمديد ، ارتقا و انتقال)

13041682103

G2B

 

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي ساختمان شخص حقيقي(صدور،تمديد،ارتقا،انتقال)

13041682104

G2B

 

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

برگزاري آزمون ورود به حرفه

18051678100

G2C

 


*

 

 

 

نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي

18061679000

G2

 

 


*

 

 

نظارت و ارزيابي كيفيت ساخت و سازهاي كشور

15061676000

G2B

G2C

G2G

 

 

 


 

*

لزوم احراز اصالت مدرك

لزوم احراز اصالت فرد

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

اجراي پروژه ساخت مشاركتي

15011548000

G2B

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

واگذاري واحدهاي ساخته شده به عموم

15011550000

G2C

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

آماده سازي مشاركتي اراضي

15011547000

G2B

 

 


*

 

لزوم احراز اصالت مدرك

مجموع

37

7

2

13

15