| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

خدمات الکترونیکی شناسه دار

15061677000     انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان 
13041682103     صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
13041682104     صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
13041682110     صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)
13041682109     صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
13041682106     صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
15021691000     تامین عکس و نقشه پایه
15021689100     تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي
15021689101     تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه
15021690100     تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري 

15021690101     تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
15061681000     تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان 
15051680000     تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
18051678100     برگزاري آزمون ورود به حرفه
18051678000     مديريت و راهبردي آموزشهاي تخصصي
15061679000     نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
15061546100     تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات
15061546101     تعیین نصاب مالکانه زمین موات
15021549100     واگذاری زمین به اقشار ویژه
15021549101     واگذاری زمین به دستگاه های دولتی
15021549102     واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی