| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

طی سفر اول رياست محترم جمهوري به استان كرمان در سال 1386 و بازديد از مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شهرستانهاي جنوبی به دستور ايشان ستادی تحت عنوان ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه جنوب استان كرمان با حضور 11 وزير و به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل گرديد در اولين جلسه اين ستاد به دليل وسعت استان و لزوم توجه به بخش حمل و نقل،راه اندازی اداره كل راه و ترابري جنوب استان كرمان مصوب و بر اساس بند 4 مصوبه ت/161865 215ن مورخ 3/10/86 هيئت وزيران وزارت راه و ترابری وقت موظف به راه اندازی اين اداره كل گرديد. در ابتدای سال 91 با ادغام دو وزارت مسكن و شهرسازی و راه و ترابری اين اداره كل به اداره كل راه و شهرسازی تغيير نام پيدا كرد.